More
  Sunday, March 29, 2020

  นิสิต มมส 5 คณะ ผนึกกำลังออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน เพื่อเรียนรู้การทำงานของสหวิชาชีพ

  -

   

  คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาการสารสนเทศ ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จัดโครงการการจัดการเรียนการสอนระหว่างวิชาชีพ (Interprofessional Education; IPE) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ระหว่างนิสิต 5 คณะ ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในรูปแบบการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้นำ ผู้สื่อสาร การแก้ไขสถานการณ์ การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม และดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยได้ลงพื้นที่ในชุมชนบูรพาและปัจฉิมทัศน์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ทั้งสิ้น 50 หลังคาเรือน ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2560

  โครงการ IPE เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อชุมชนและนิสิต ซึ่งทำให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงานของแต่ละสาขาวิชาชีพและสามารถบูรณาการศาสตร์ของแต่ละวิชาชีพร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนได้ โดยนิสิตแพทย์ฯ จะได้รียนรู้การดูแลและรักษาผู้ป่วย นิสิตเภสัชศาสตร์ได้ฝึกฝนการให้คำแนะนำเรื่องยา นิสิตพยาบาลฯ ได้ฝึกฝนการให้คำแนะนำในเรื่องการดูแลผู้ป่วย นิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้ฝึกฝนการออกแบบบ้านและให้คำแนะนำในการปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับผู้ป่วย และนิสิตนิเทศศาสตร์ได้ฝึกการที่จะสื่อสารให้คนภายนอกได้รับรู้เกี่ยวกับการทำงานของทุกสาขาวิชาชีพ ในขณะที่ผู้ป่วยและชุมชนต่างก็ได้รับประโยชน์และความรู้จากการลงพื้นที่ของนิสิตในครั้งนี้

  PARAGRAP.jpg

  นางสาวกชพรรณ โอฤทธิ์ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้มาลงพื้นที่กับเพื่อนต่างสาขาวิชา ทำให้ตนได้เรียนรู้มุมมองใหม่ ๆ จากเพื่อนต่างคณะมากขึ้น

  “ปกติการลงพื้นที่ก็จะลงไปกับเพื่อนสาขาเดียวกัน ทำให้ได้มุมมองที่คล้าย ๆ กัน แต่ในครั้งนี้ได้ลงกับเพื่อน ๆ ต่างสาขา ทำให้ได้เรียนรู้มากขึ้นในแต่ละสาขาวิชา ว่าการทำงานในแต่ละสาขาวิชาชีพเป็นอย่างไร ส่วนในเรื่องการแนะนำผู้ป่วยก็ได้แนะนำเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้ยา ว่าใช้ยาอย่างไรให้ถูกวิธีและให้ได้ผลมากที่สุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ป่วยเอง” นางสาวกชพรรณ กล่าว

  เพิ่ม 1

  นางสาวสมใจ บุญพา นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ตนได้เกิดการเรียนรู้จากการลงพื้นที่ว่าผู้ป่วยใช้ชีวิตอย่างไร ทั้งในด้านการรับประทานอาหาร การดำเนินชีวิตประจำวันและได้แนะนำในเรื่องการดูแลผู้ป่วยให้กับญาติของตัวผู้ป่วยเองด้วย

  “การลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้ได้ประสบการณ์เป็นอย่างมาก ทำให้เข้าใจในมุมมองของตัวผู้ป่วยมากขึ้น และได้เกิดการแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ ทั้ง 5 สาขาวิชาชีพ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลในแต่ละสาขาวิชามาร่วมกัน และจะช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยต่อไป” นางสาวสมใจ กล่าว

  เพิ่มเติม 3

  นายภัทรพล เศษคึมบง นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การที่ตนได้เข้าร่วมโครงการ IPE กับ 5 คณะในครั้งนี้ ตนได้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะเภสัชศาสตร์ที่จะให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้ยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ก็จะแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบบ้าน การปรับปรุงพื้นที่รอบ ๆ บ้าน จึงเกิดการร่วมมือกันของต่างสาขาเพื่อที่จะให้คำแนะนำแก่ตัวผู้ป่วยเองและแนะนำแก่ญาติของผู้ป่วยด้วย

  “การลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนครั้งนี้ ได้เห็นความแตกต่างของแต่ละสาขาวิชาชีพว่ามีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันออกไป แต่ทุกคนก็ได้นำความรู้ของแต่ละคนมาร่วมพูดคุยกันเพื่อที่จะให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์แก่ตัวผู้ป่วยมากที่สุด” นายภัทรพล กล่าว

  ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยว่า โครงการการจัดการเรียนการสอนระหว่างวิชาชีพ (Interprofessional Education; IPE) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อให้นิสิตจาก 5 คณะเกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เปลี่ยนทัศนคติหรือมีมุมมองในวิชาชีพในด้านใหม่ ๆ ซึ่งสามารถที่จะนำความถนัดของแต่ละคนในแต่ละสาขาวิชาชีพมาแบ่งปันประสบการณ์กันโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือให้ผู้ป่วยมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดการทำงานร่วมกันของนิสิตในแต่ละสาขา โดยโครงการนี้นับว่าเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวนิสิตและตัวชุมชนด้วย

  เพิ่ม 2.jpg

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  มมส จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ”

  นิสิตกลุ่มเครือข่ายเสรีมวลชนเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ 

  บัญชี มมส รวมใจต้านโควิด แจกหน้ากากอนามัย ใช้ซ้ำได้

  คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกลุ่มจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแจกนิสิตและประชาชนทั่วไป

  เช้าเมืองน่าน กับบทสนทนาความทรงจำ

  น่าน หนึ่งในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสนสงบทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน์ของความเป็นพื้นเมือง วัด และสถานที่ท่องเที่ยว

  นิสิต มมส ร่วมชุมนุมแสดงจุดยืนเรียกร้องประชาธิปไตย ไม่เอาเผด็จการ

  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมชุมนุม ณ ลานอัฐศิลป์(ลาดแปดเหี่ยม) เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมือง ไม่เอาเผด็จการ โดยมีนิสิตจากหลายคณะในมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมีการควบคุมดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  HashTag ที่น่าสนใจ