More
  Friday, September 25, 2020

  บ้านสวนซุมแซง รับบริจาคพันธุ์พืชช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวอุบลฯ

  -

  ศูนย์เรียนรู้การเกษตรชุมชนบ้านสวนซุมแซง จ.มหาสารคาม รับบริจาคเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยใน จ.อุบลราชธานี ได้มีเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกและทดแทนเมล็ดพันธุ์ที่สูญเสียไปกับน้ำท่วม โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศและนิสิตจิตอาสาที่ช่วยคัดแยกเมล็ดพันธุ์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


  3 (1)

   

  วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2562 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรชุมชนบ้านสวนซุมแซง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมเปิดรับบริจาคเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยใน จ.อุบลราชธานี โดย นางมาลี สุปันดี เจ้าหน้าที่เกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสานและผู้จัดการศูนย์เรียนรู้การเกษตรชุมชนบ้านสวนซุมแซง เผยว่า “กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากคนที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะพี่น้องที่ทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรยั่งยืน ซึ่งทางบ้านสวนซุมแซงได้มองเห็นปัญหาและอยากที่จะแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองมีให้กับเพื่อนเกษตรกร ซึ่งปีนี้ก็ไม่ใช่ปีแรกที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้น แต่เมื่อมีภัยพิบัติหรือสถานการณ์ที่ไหน เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ก็จะสอบถามกันว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้างเราก็จะช่วยกัน”

  โดยกลุ่มเครือข่ายที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์มาให้กับศูนย์เรียนรู้การเกษตรชุมชนบ้านสวนซุมแซงคือเครือข่ายที่ทำเกษตรอินทรีย์กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งบางกลุ่มก็ไม่รู้จักกัน แต่เมื่อทางศูนย์การเรียนรุ้บ้านสวนประกาศเปิดกิจกรรมนี้ก็ทำให้เกิดความสนใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและก็ส่งเมล็ดพันธุ์มาให้อย่างล้นหลาม เช่นกลุ่มสหกรณ์อินทรีย์กรีนเนท ที่แม่ทา จ.เชียงใหม่ หรือเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จ.ปราจีนบุรี จ.สงขลา และเครือข่ายที่ทำเกษตรกรยั่งยืน ในจ.มหาสารคาม

  โดยเมล็ดพันธุ์เกษตรอินทรีย์นี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีเช่น บวบ ฟัก ถั่ว ถั่วพู ถั่วฝักยาว ถั่วแขก มะเขือ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองหรือเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน เพื่อที่จะส่งต่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ไปตั้งตัวในการเพาะปลูกและทดแทนเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรที่สูญเสียไปกับน้ำท่วมในระยะยาว ทั้งนี้ยังมีการจัดทำทะเบียนเมล็ดพันธุ์เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรที่จะเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อได้รู้ที่มาของเมล็ดพันธุ์ว่าเมล็ดพันธุ์นี้มาจากไหน ใครเป็นเจ้าของพันธุ์

  1.1

  วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2562 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรชุมชนบ้านสวนซุมแซง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมเปิดรับบริจาคเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยใน จ.อุบลราชธานี โดย นางมาลี สุปันดี เจ้าหน้าที่เกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสานและผู้จัดการศูนย์เรียนรู้การเกษตรชุมชนบ้านสวนซุมแซง เผยว่า “กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากคนที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะพี่น้องที่ทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรยั่งยืน ซึ่งทางบ้านสวนซุมแซงได้มองเห็นปัญหาและอยากที่จะแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองมีให้กับเพื่อนเกษตรกร ซึ่งปีนี้ก็ไม่ใช่ปีแรกที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้น แต่เมื่อมีภัยพิบัติหรือสถานการณ์ที่ไหน เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ก็จะสอบถามกันว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้างเราก็จะช่วยกัน”

  โดยกลุ่มเครือข่ายที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์มาให้กับศูนย์เรียนรู้การเกษตรชุมชนบ้านสวนซุมแซงคือเครือข่ายที่ทำเกษตรอินทรีย์กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งบางกลุ่มก็ไม่รู้จักกัน แต่เมื่อทางศูนย์การเรียนรุ้บ้านสวนประกาศเปิดกิจกรรมนี้ก็ทำให้เกิดความสนใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและก็ส่งเมล็ดพันธุ์มาให้อย่างล้นหลาม เช่นกลุ่มสหกรณ์อินทรีย์กรีนเนท ที่แม่ทา จ.เชียงใหม่ หรือเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จ.ปราจีนบุรี จ.สงขลา และเครือข่ายที่ทำเกษตรกรยั่งยืน ในจ.มหาสารคาม

  โดยเมล็ดพันธุ์เกษตรอินทรีย์นี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีเช่น บวบ ฟัก ถั่ว ถั่วพู ถั่วฝักยาว ถั่วแขก มะเขือ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองหรือเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน เพื่อที่จะส่งต่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ไปตั้งตัวในการเพาะปลูกและทดแทนเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรที่สูญเสียไปกับน้ำท่วมในระยะยาว ทั้งนี้ยังมีการจัดทำทะเบียนเมล็ดพันธุ์เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรที่จะเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อได้รู้ที่มาของเมล็ดพันธุ์ว่าเมล็ดพันธุ์นี้มาจากไหน ใครเป็นเจ้าของพันธุ์

  3 (1)

  นอกจากนี้ยังมีนิสิตจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้ามาช่วยบรรจุเมล็ดพันธุ์และทำทะเบียนพันธุ์กับศูนย์เรียนรู้การเกษตรชุมชนบ้านสวนซุมแซง

              โดยนางสาวจันทร์ทิมา กะการดี นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศหนึ่งในจิตอาสาที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับศูนย์เรียนรู้การเกษตรชุมชนบ้านสวนซุมแซงในครั้งนี้ เล่าว่า “การที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้มาจากคำแนะนำของอาจารย์ประจำเอก ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จะมีการบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อที่จะได้นำเมล็ดพันธุ์พืชเหล่านี้ไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมและได้จัดทำทะเบียนพันธุ์ทำให้ได้ความรู้และข้อมูลเรื่องเมล็ดพันธุ์เพิ่มมากขึ้น ตัวเราเองเราเป็นลูกหลานของเกษตรกร ก็จะรู้ว่าเมล็ดพันธุ์ชนิดนี้ที่เราเคยเห็นเราเคยเจอตั้งแต่เด็ก แต่ว่าเพื่อนบางคนที่เขาอยู่ในเมืองเขาไม่ได้มาสัมผัสกับเกษตรกรรมอย่างนี้โดยตรง เขาก็พึ่งจะรู้ว่านี่คือเมล็ดพันธุ์ของพืชชนิดนี้การมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะได้สนุกสนานจากเพื่อนที่ร่วมกรรม ได้ความรู้จากการบรรจุและจัดทำทะเบียนพันธุ์แล้ว ยังได้เป็นอีกหนึ่งแรงใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในจ.อุบลราชธานี”

  อมรวิวัฒน์ แต้มพิมาย รายงาน

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  มมส. จัดพีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

  มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อเป็กการระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์และเป็นกิจกรรมที่เป็นศิริมงคล เริ่มต้นชีวิตการเรียนที่ดี

  Ride to live ร่วมกับ สภ.เขวาใหญ่ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้จราจรให้นิสิต บริเวณตลาดน้อย มมส.

  นิสิตชมรมสื่อสร้างสรรค์จัดโครงการ Ride to live at MSU อยู่ขึ้นที่ตลาดน้อย มมส เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ขับขี่รถตามกฎจราจร โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการให้ความรู้ด้านการจราจรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขวาใหญ่

  แนวร่วมนิสิต มมส.เพื่อประชาธิปไตยแสดงจุดยืนต่อต้านเผด็จการ “อีสานสิบ่ทน” บริเวณลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมชุมนุม “อีสานสิบ่ทน” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ในกิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าร่วมของทั้งนิสิต นักศึกษาและนักเรียนที่มีอุมดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมเป็ฯไปอย่างสงบภายใต้การรักษาความปลอดภัยจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  มมส จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่ภุมริน 12 แบบ New Normal

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นภุมริน 12 โดยมีองค์การนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้แนวคิด "โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอย" ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ลานอัฐศิลป์ (แปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มีนายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แบบ New Normal

  นิสิตแจงตลาดน้อยไม่สะอาดตามมาตรฐานวอนม.ปรับปรุงให้เหมาะสม

  มีนิสิตมากมายออกมาโพสต์ทักท้วงตามสังคมออนไลน์ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยมากมายพร้อมแนบรูปภาพประกอบเกี่ยวกับความสะอาดและความระมัดระวังของพ่อค้าแม่ค้า วอนให้มีหน่วยงานลงมาตรวจสอบร้านอาหารแต่ละร้าน เนื่องจากอาหารที่ได้ตามสั่งนั้นมีการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมอยู่หลายครั้งด้วยกัน

  HashTag ที่น่าสนใจ