More
  Tuesday, March 31, 2020

  พักยาวนายก อบต 32 ตำบล จ.มหาสารคาม เหตุรับสินบน ทุจริตผลสอบบรรจุ พนง.

  -

   

   

  นายประทีป จูฑะศร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม เผยคดีสอบบรรจุพนักงานมหาสารคามชื่อผู้สอบได้ไม่ตรงคะแนนจริง อบต.(องค์การบริหารส่วนตำบล) ทั้ง 32 ตำบลในเขตพื้นที่ ส่อกระบวนการทุจริต หลังจาก ป.ป.ช. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตั้งไต่สวนตามคำสั่ง คสช. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้ ม.44 ดำเนินความผิดฐานทุจริตคือพักงานยาว

  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนได้ลงพื้นที่ในการติดตามความคืบหน้าของคดี ทุจริตการสอบนิติบุคคลในส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมืองทั้ง 32 ตำบล จากกรณีที่มีการฟ้องร้องปมความไม่โปร่งใส่เรื่อง การทุจริตการสอบบรรจุพนักงานของเทศบาลใน 32 ตำบลในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาการสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 31 อบต ในจังหวัดมหาสารคาม

  นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่าความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่ อ.เมือง รวม 32 ราย ร่วมกันทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ตามคำสั่งนายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าฯมหาสารคาม ได้ลงนามคำสั่งไล่ออกนายก อบต. ทั้ง 32 รายที่มีส่วนพัวพันกับกรณีดังกล่าวแล้ว โดยมีอยู่ 8 ราย ที่ลาออกจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้ มีการแบ่งเป็นใช้ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานกลาง จำนวน 19 แห่งได้รับการบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล 167 คน แต่มีการตรวจคะแนนพบว่า มีผู้สอบผ่านซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเพียง 1 คน และใช้ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เป็นหน่วยงานกลาง จำนวน 12 แห่ง มีการบรรจุพนักงานส่วนตำบลไปแล้ว 101 คน แต่มีการตรวจคะแนนแล้วพบว่า มีผู้สอบผ่านซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเพียง 4 คน ว่ามีการ ทุจริตกระบวนการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดมหาสารคามกระบวนการสอบของทางจังหวัด

  นายประทีป จูฑะศร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดมหาสารคาม หรือ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดมหาสารคาม เผยว่า กระบวนการทำงานของป.ป.ช.วิเคราะห์เป็น 2 กรณี กรณีที่ 1 การสอบแข่งขันในปี 2556 มี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มรภ.กาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานกลางในการจัดสอบจำนวน 10 แห่ง พบว่า มีการประกาศผลสอบผู้สอบแข่งขันได้ 267 คน บรรจุไปแล้ว 101 คน แต่เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกับผลคะแนนของ มรภ.กาฬสินธุ์ พบว่า มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ได้บรรจุเพียง 85 คน ขณะที่ อบต.แวงน่าง พบว่า มีการทุจริต ปลอมแปลงเอกสารประกาศผลคะแนนการสอบภาค ก. และภาค ข. โดยการปลอมแปลงลายมือชื่อและดวงตราประทับของ มรภ.กาฬสินธุ์ ซึ่งกรณีนี้มีการร้องศาลปกครองชั้นต้น จ.ขอนแก่น และศาลฯมีคำสั่งให้เพิกถอนบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ โดยปัจจุบัน อบต.แวงน่าง ดำเนินการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดอยู่ 9 แห่ง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ร้องขอผลคะแนนการสอบแข่งขันไปที่ มรภ.กาฬสินธุ์ และ อบต. ทั้ง 9 แห่ง มาดำเนินการตรวจสอบและเปรียบเทียบ

  กันแล้ว ปรากฏว่า มี อบต. จำนวน 8 แห่ง มีผลคะแนนไม่ตรงกัน และบางรายขาดสอบ แต่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบได้ โดยกรณีนี้ ได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้กับ ก.อบต.กลาง กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการเพิกถอนคำสั่งบรรจุพนักงานส่วนตำบลของ อบต. ทั้ง 8 แห่งแล้ว

  “อย่างไรก็ดีคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบกับคะแนนของ มรภ.กาฬสินธุ์ พบว่า มีผู้สอบผ่านซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเพียง 1 คน และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) มีมติเพิกถอนคำสั่งบรรจุพนักงานส่วนตำบลทั้ง 19 แห่ง และให้ประกาศผลคะแนนใหม่ตามผลคะแนนของ มรภ.กาฬสินธุ์เพราะตรวจสอบแล้วมีการผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องนายสาเหตุของการเกิดปัญหาดังกล่าวที่ไม่จบสิ้นอาจจะเป็นได้จากการแก้ปัญหาของภาครัฐที่ต้องการรักษาความสงบภายในประเทศการเอาชนะทุจริตคอร์รัปชั่นในระยะยาวต้องเน้นส่งเสริมมากกว่าปราบปราม ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับการปราบปราม แต่คดีปัจจุบันเพิ่มขึ้นไม่หยุด ทำให้เป็นภาระหนักของป.ป.ช. จึงควรส่งเสริมค่านิยมในเรื่องการไม่เอาการทุจริตคอร์รัปชั่นตั้งแต่ในครอบครัวการออกแบบการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นของไทยแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง และการแก้ปัญหาทุจรติคอร์รัปชั่นไม่ใช่ต้องเป็นหน้าที่ของ ป.ป.ช. เท่านั้นการแก้ไขกฎหมายต้องให้สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมของไทย อีกทั้ง การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นไม่ใช่คนดีมาแก้ปัญหาอย่างเดียว” นายประทีป กล่าวเพิ่ม

  นายสุวรรณ หานาม หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นประจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การคัดเลือกบุคคลมาเป็นคณะกรรมการป.ป.ช.หรืออนุกรรมการ ต้องไม่ใช่คนมีผลประโยชน์ทับซ้อนมาทำงาน คนเป็น ป.ป.ช.หรือทำงาน ป.ป.ช บ้านเรามีการคอร์รัปชั่นกันมากโดยเฉพาะภาคอีสาน ปัญหาเกิดจากข้าราชการและนักการเมืองสุมหัวกันทุจริตคอร์รัปชั่น การปราบปรามการทุจริตประเทศใหญ่ๆทุกชาติที่ประสบความสำเร็จ เกิดจากภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับภาคประชาสังคม เพื่อให้มาเป็นเครื่องมือในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นจึงจะเกิดผลประโยชน์ตามที่ทาง คสช.จัดตั้งป.ป.ช.มาเพื่อปราบปรามความไม่สงบภายในประเทศ

  ผู้สื่อข่าวสื่อมวลชน พบว่าล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาพบอีก 2 แห่งอบต.ลาดพัฒนา-อบต.ห้วยแอ่ง จ.มหาสารคามผู้ชนะการสอบรวม 36 คน ไม่ตรงตามเกณฑ์ลายเซ็นคณะกรรมการรับมอบส่อพิรุธ ขึ้นบัญชีคะแนนต่างกันส่อแววการเกิดการทุจริตในการสอบจัดสอบแข่งขันบรรจุคนเป็นพนักงานส่วนตำบลจำนวน 31 แห่ง 207 อัตรา โดยผู้ที่สอบผ่านจะต้องมีคะแนนเกินร้อยละ 60 ของทั้งข้อสอบภาค ก และภาค ข พบว่า อบต.โคกก่อ ประกาศผู้สอบแข่งขันได้บรรจุเป็นพนักงาน 35 คน โดยที่

  คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ อบต.มหาสารคาม กำหนดนั้นและยังมีการและบางแห่งมีการแก้ไขผลคะแนนสอบรวมอยู่ด้วยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 นายทองใบ บาระพรม นายก อบต.ลาดพัฒนา ประกาศผู้สอบแข่งขันได้บรรจุเป็นพนักงานทั้งสิ้น 30 คนตรวจสอบผลคะแนนจาก มรภ.กาฬสินธุ์ พบว่า บุคคลทั้ง 30 คนดังกล่าว อาจมีปัญหาไม่ผ่านเกณฑ์กำหนดทั้งหมด โดยส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 30-50 คะแนนเท่านั้น การเซ็นชื่อส่งผลคะแนนให้คณะกรรมการรับ-มอบ ระหว่าง อบต.ลาดพัฒนา กับ มรภ.กาฬสินธุ์ ปรากฏชื่อของ นายวันชัย มะเสนา เป็นกรรมการผู้รับมอบรวมอยู่ด้วยซึ่งตรงกันกับในแบบสรุปบัญชีคะแนนสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานของ อบต.ลาดพัฒนา ที่ปรากฏชื่อของนายวันชัย เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบ แต่ปรากฏว่าผลสรุปคะแนนของทั้ง มรภ.กาฬสินธุ์ และ อบต.ลาดพัฒนา กลับไม่ตรงกัน

  ด้านนายสมบูรณ์ คำสอนทา นายก อบต.ห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม เผยว่า ได้ประกาศผลสอบ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 สำหรับบุคคลที่ผ่านการสอบได้บรรจุเป็นพนักงานทั้งสิ้น 6 คน แบ่งเป็น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 คน และนักวิชาการเกษตร 4 คนจากการตรวจสอบผลคะแนนจาก มรภ.กาฬสินธุ์ พบว่า บุคคลทั้ง 6 คนดังกล่าว อาจไม่ผ่านเกณฑ์กำหนดทั้งหมดเช่นกัน

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  เด็กกิจกรรม กับโรคซึมเศร้า

  “ ใครบอกว่าคนกำลังคอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ จะไม่เป็นโรคซึมเศร้า ”เป็นคำกล่าวของ เพื่อน หรือ นางสาวศิริทิพย์ อินทร์อิ่ม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 3 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  มมส จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ”

  นิสิตกลุ่มเครือข่ายเสรีมวลชนเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ 

  บัญชี มมส รวมใจต้านโควิด แจกหน้ากากอนามัย ใช้ซ้ำได้

  คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกลุ่มจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแจกนิสิตและประชาชนทั่วไป

  เช้าเมืองน่าน กับบทสนทนาความทรงจำ

  น่าน หนึ่งในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสนสงบทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน์ของความเป็นพื้นเมือง วัด และสถานที่ท่องเที่ยว

  HashTag ที่น่าสนใจ