More
  Wednesday, March 2, 2022

  สิทธิการศึกษาภาคบังคับ ครอบคลุมแล้วจริงหรือ?

  -

  ประเทศไทยมีสิทธิการคุ้มครองเด็กอยู่หลายรูปแบบ รวมไปถึงสิทธิการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการที่สนับสนุนทุนเรียนฟรีให้แก่เด็ก ข้อมูลจากเว็บไซต์ ilaw.or.th ระบุไว้ว่า ที่ผ่านมารัฐธรรมนูญของไทยรับรองสิทธิการศึกษาฟรี 12 ปี ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2560 ยังคงสิทธิ 12 ปีไว้เท่าเดิมแต่ให้ย่นระยะเวลาเริ่มเร็วขึ้นตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมาตรา 54 บัญญัติไว้ว่า รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย จึงส่งผลให้เด็กที่มีความประสงค์ที่จะเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับที่สูงขึ้น ไม่มีทุนสนับสนุน ทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษาต่อ จึงเกิดเป็นคำถามว่าการศึกษาภาคบังคับครอบคลุมแล้วจริงหรือ?

  เด็กกับปัญหาความยากจน
  นายกันตธี เนื่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  มหาสารคาม เปิดเผยว่า ในเบื้องต้นจังหวัดมหาสารคามจัดว่าเป็นจังหวัดที่มีความยากจน จึงเป็นปัญหาในการเรียนของเด็ก ทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายการเรียน รัฐจะออกค่าใช้จ่ายให้ ถ้าเป็นเด็กระดับประถมศึกษาก็จะมีอาหารกลางวัน อาหารเสริม เช่น นม เพราะฉะนั้นปัญหาความยากจนก็จะไปมีผลในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า และส่วนของเรื่องการจัดสรรทุน แต่ละหน่วยก็จะมีทุนสนับสนุน แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร “ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2560 กำหนดว่า ให้มีกองทุนลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาทั้งนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาขึ้นในปี พ.ศ.2561 และจัดตั้งกองทุนมาช่วยทางด้านการศึกษา โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม” นายกันตธี กล่าว

  ศธจ.มหาสารคาม ลงนามจัดตั้งโครงการฯ
  ทั้งนี้ ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ศธจ.มหาสารคาม) ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum Of Understanding : MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมประชากรวัยเรียน ให้ได้รับโอกาสใน
  การกลับเข้าสู่การศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม ทั้งยังจัดตั้งโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเด็กด้อยโอกาสทุกประเภท โดยการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์

  นายกันตธี กล่าวเพิ่มเติมว่า “เมื่อวันที่ 26มีนาคม พ.ศ.2562 ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จัดการศึกษาทั้งหมด 16 หน่วยเพื่อที่จะนำเด็กกลุ่มนี้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยมีรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ชื่อผู้ปกครอง ในช่วงนี้จนถึงเดือนพฤษภาคม เราจะลงไปช่วยกันระดมหาโอกาสให้พวกเขาได้เรียน เพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มที่ยากจนก็จะอยู่ในกลุ่ม
  นี้ด้วย เช่น เด็กยากจนจริงๆ เราก็จะมีเรื่องทุนนอกจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยที่เด็กสามารถจะขอทุนได้เองหรือขอให้คนอื่นหรือขอทุนสำหรับการประกอบอาชีพให้พ่อแม่ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วการกระจายข้อมูลจะไม่ทั่วถึง ไม่ค่อยทราบข่าวว่าเด็กจะเขียนขอทุนได้หรือพ่อแม่พิการติดเตียง เด็กสามารถเขียนขอทุนรักษา เพราะมันอยู่ในกองทุนช่วยเหลือเด็ก ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ดูแล ตรงนี้เด็กก็จะมีทั้งทุน มีทั้งขอทุนทรัพย์ประกอบอาชีพให้พ่อแม่ รวมถึงพ่อหรือแม่ที่มีบุตรแล้วไม่มีค่านมเขาก็มีทุนให้ มีนมให้”

  วุฒิฯ ม.ต้นไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
  นายกันตธี กล่าวอีกว่า “วุฒิการศึกษามัธยมตอนต้นที่มีนั้นไม่เพียงพอสำหรับเด็กในดำรงชีวิตได้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณ ถ้ารัฐบังคับให้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็จะต้องเพิ่มงบประมาณขึ้นอีกเท่าตัวเมื่อปีที่ผ่านมาก็มีการถกเถียงของนักวิชาการศึกษา เพราะเมื่อก่อนเราเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึง
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ตอนนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังกำหนดไว้ว่า จะต้องไปดูแลเด็กปฐมวัยด้วย ส่งผลให้งบประมาณส่วนหนึ่งถูกนำไปใช้กับเด็กปฐมวัย ซึ่งการศึกษาของเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการค่อนข้างเข้มงวด เพราะเราเชื่อว่าการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ปฐมวัยจะส่งผลให้เด็กมีชีวิตที่ดีในระยะยาวได้”

  การศึกษาจะสำคัญอยู่ที่การปลูกฝัง
  นางสาวสุดารัตน์ ปิตะบูรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แสดง
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กไม่ได้ศึกษาต่อและเด็กที่ได้เรียนต่อว่า “หลักๆ น่าจะมาจากรายได้
  ครอบครัว หรือทุนการศึกษาที่ไม่เพียงพอ และอีกปัจจัยหนึ่งคิดว่าอยู่ที่สังคมนั้นจะมีทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับการศึกษาแบบไหน ถ้าเขาถูกปลูกฝังว่าการศึกษาไม่มีความสำคัญ เขาก็จะไม่มีความพยายามที่จะหาทางเรียนต่อแน่นอน” “ในฐานะที่ดิฉันได้ศึกษาต่อมันส่งผลกับชีวิตในทุกๆ ด้าน ทำได้เห็นโลกที่กว้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ชีวิต การเอาตัวรอด การเรียนรู้สังคม เรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้อื่น รวมไปถึงความคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ได้คิดแค่จะใช้ชีวิตไปวันๆ ทำให้ตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นมองอนาคตไปในทางบวก และมองว่าสังคมทุกวันนี้ถูกวัดค่าในการทำงานด้วยวุฒิการศึกษาด้วย” นางสาวสุดารัตน์ กล่าว
  อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ระบุในช่วง
  วันที่ 4 มีนาคม ถึง 10 เมษายน พ.ศ.2562 ไว้ว่า จังหวัดมหาสารคามมีจำนวนเด็กทั้งหมด 5,103 คน โดยเป็นเด็กที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับจำนวน 2,880 คน และเป็นเด็กที่จบแล้วในทางกฎหมายกำหนด 2,223 คน (ข้อมูลจากระบบ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัด ํกระทรวงศึกษาธิการ) แต่ยังไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลให้เห็นแล้วว่าการศึกษาภาคบังคับ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุม

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  DADA delivery ธุรกิจเพื่อคนมหาสารคาม

  ธุรกิจเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร้านอาหารถูกสั่งให้จำหน่ายอาหารแบบห่อกลับบ้านเท่านั้น ตลอดจนนโยบายให้กักตัวอยู่บ้าน ทำให้ธุรกิจเดลิเวอรี่ถูกเรียกใช้บริการเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดมหาสารคามเองก็มีเดลิเวอรี่หลายเจ้าให้เรียกใช้บริการ ทำให้คนในจังหวัดสะดวกสบายและลดวามเสี่ยงจากการสัมผัสเชื่อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

  ครูชี้ นักเรียนดี ไม่ต้องพึ่งไม้เรียว

  การลงโทษนักเรียนนั้น มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษตามกฎระเบียบไปจนถึงการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎระเบียบ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล ข่าว หรือโดนกระทำเอง แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษที่เกินกว่าเหตุ ลงโทษนอกเหนือจากกฎระเบียบ หรือลงโทษโดยการใช้อารมณ์ตัดสิน ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบในด้านร่างกายและจิตใจ จนทำให้เกิดการลิดรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในโรงเรียน

  กรมอนามัยเผย อาหารทะเล ยังกินได้ แนะปรุงให้สุกทุกเมนู

  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุขแนะประชาชน ให้กินสุก กินร้อน โดยเฉพาะอาหารทะเลที่นิยมกินแบบยำ หรือปิ้งย่าง ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

  ร้านขายดอกไม้รับปริญญา ชี้ยอดขายปีนี้ลดลง

  "ร้านดอกไม้และของที่ระลึกที่มาขายช่วงรับปริญญาในมมส.ชี้ยอดขายปีนี้ลดลงเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ"

  จัดใหญ่ MSU Open house 2020 เปิดบ้านครั้งแรก 17 คณะ 2 วิทยาลัย

  กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองกิจการนิสิตและ 17 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 2 วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสได้รู้จักกับคณะสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเลือกคณะที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หรือเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน

  HashTag ที่น่าสนใจ