More
  Sunday, March 6, 2022

  หอพักไม่จดทะเบียน มีโทษตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558

  -

  ปัจจุบันหอพักในเขต ต.ท่าขอนยางอ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีจำนวนถึง 473 แห่งแบ่งเป็นหอพักหญิง 451 แห่ง หอพักชาย 22 แห่งแต่การจดทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบการหอพัก กลับมีจำนวนเพียงแค่กว่า 300 แห่ง ซึ่งไม่ตรงกับจำนวนหอพักที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นเทศบาลตำบลท่าขอนยางจึงดำเนินการแก้ไข โดยการสุ่มตรวจเพื่อลงโทษผู้ประกอบการที่ไม่ทำตามกฎระเบียบข้อบังคับตามพ.ร.บ.หอพักพ.ศ.2558 ที่มีการบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558

  การปรับเปลี่ยนใช้ พ.ร.บ.หอพัก 2558 นางดวงใจ รัตน์พร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนสำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เป็นผู้ออกกฎหมายบังคับใช้พ.ร.บ.หอพัก ได้มีการปรับใช้เป็น พ.ร.บ. ตัวใหม่ ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดย พ.ร.บ. กำหนดไว้ว่า เมื่อมีนักศึกษา 1 คนขึ้นไปถือว่าเป็นหอพัก ซึ่งหอพักกำหนดให้ผู้เช่าอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาไม่สูงกว่าปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยเทศบาลฯ คือหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่ของตำบลท่าขอนยางเพื่อตรวจสอบไม่ให้ผู้ประกอบการละเมิดกฎข้อบังคับ จนเป็นเหตุให้ผู้พักอาศัยเกิดอันตรายต่อชีวิตได้

  การปรับเปลี่ยนเป็น พ.ร.บ.หอพัก ฉบับใหม่ผู้ประกอบการบางแห่งก็มีการออกมาให้ความเห็นถึง พ.ร.บ.ฉบับนี้ในแง่ลบ เนื่องจากต้องแบ่งหอพักเป็นสองประเภทได้แก่ หอพักชาย และหอพักหญิง ตามมาตรา 8 ซึ่งทำให้รายได้หดหายเพราะต้องเจาะจงกลุ่มผู้พัก และยังเป็นปัญหาในการเข้าพักอาศัยในช่วงเวลาปิดภาคการศึกษาเนื่องจากผู้พักอาศัยต้องอายุไม่เกิน 25 ปี และมีระดับการศึกษาไม่สูงกว่าปริญญาตรี ตามมาตรา 4 ที่ได้บัญญัติไว้เป็นเหตุให้ผู้พักรายใหม่ที่ต้องการเข้าพักอาศัยที่มีอายุเกิน25 ปี ไม่สามารถทำการเข้าพักอาศัยได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการหอพักขาดรายได้ในช่วงที่มีการปิดภาคการศึกษา

  นางดวงใจ เปิดเผยต่ออีกว่า พ.ร.บ.หอพักฉบับใหม่นี้ มีมาตราที่เปลี่ยนไปจากฉบับเดิมในมาตรา 10 ซึ่งกฎกระทรวงได้บัญญัติขึ้นมาใหม่ว่า ผู้ประกอบการหอพักสามารถเรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าได้ไม่เกินอัตราค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายของสัญญาเช่า โดยชำระค่าเช่าในเดือนที่หนึ่งพร้อมกับเงินค่าประกันหอพัก และในกรณีที่ผู้พักขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดเวลาตามสัญญาเช่าผู้พักจะไม่สามารถทำการขอคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าจากผู้ประกอบการหอพักได้ ทั้งนี้ หากสัญญาเช่าสิ้นสุดลงแต่ผู้พักอาศัยทำทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการหอพักได้จัดเตรียมไว้ในห้องพักเสียหาย ผู้ประกอบการจะหักเงินจากเงินค่าประกันที่ทำสัญญาไว้ในเดือนแรก

  “พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 มีการปรับเปลี่ยนจากฉบับเดิมว่าให้เก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าได้ไม่เกินสามเดือนสุดท้ายของสัญญาเช่า ทำให้ทางเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหอพักได้เพียงไม่กี่แห่ง ทั้งนี้เนื่องมาจากการตรวจสอบต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ และหอพักใน ต.ท่าขอนยาง จ.มหาสารคาม มีมากถึง 473 แห่งจึงเป็นเหตุให้ทางเทศบาลฯ มีการเข้าตรวจอย่างไม่ทั่วถึงโดยเทศบาลฯ ใช้แผนการดำเนินงานในการสุ่มตรวจและเข้าตรวจสอบหอพักเพียงบางแห่งเท่านั้น ซึ่งหอพักที่ทางเทศบาลฯ เข้าตรวจสอบ ในส่วนที่พบเห็นจะเป็นหอพักที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนอยู่แล้ว ซึ่งทางเทศบาลฯต้องเร่งดำเนินการตรวจสอบต่อไปอย่างไม่มีเงื่อนไข” นางดวงใจ กล่าว

  หอพักต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
  ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก คือขั้นตอนสำคัญที่ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องดำเนินการขอใบอนุญาตจากนายทะเบียนอย่างถูกต้อง ซึ่งไม่สามารถละเลยได้ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 ที่ถูกบังคับใช้ในกฎกระทรวง แต่ผู้ประกอบการบางส่วนยังคงเพิกเฉยต่อกฎหมายที่กระทรวงบัญญัติขึ้น

  นายณรงค์ ช่อประพันธ์ นักพัฒนาชุมชนสำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้ยังคงอยู่ในช่วงการดำเนินการเข้าตรวจสอบหอพัก ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีหอพักใดบ้างที่ยังไม่ดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักจากการตรวจสอบที่ผ่านมาของ พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2507 มีผู้ประกอบกิจการหอพักที่จดทะเบียนแล้วจำนวน 300กว่าแห่ง ซึ่งปัจจุบัน พ.ร.บ.หอพัก ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็น พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 ส่งผลให้ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักฉบับเดิมสิ้นอายุลง ผู้ประกอบการหอพักจึงต้องยื่นคำขอต่อใบอนุญาตเป็น พ.ร.บ.หอพักพ.ศ.2558 หากผู้ประกอบการยังถือใบอนุญาตฉบับเดิมจะไม่มีผลต่อ พ.ร.บ.หอพักฉบับใหม่นี้

  “ในส่วนของกฎหมาย หากผู้ใดใช้คำว่า หอพัก ในสถานที่ของตนที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักตามพระราชบัญญัติ ก็จะมีกฎลงโทษตามที่เห็นสมควรคือต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบ หากตรวจสอบพบว่าหอพักใดไม่เป็นไปตามประเภทของหอพักที่ได้จดทะเบียน คือหอพักชายหรือหอพักหญิง ก็จะมีโทษตามกฎหมายที่กำหนดไว้” นายณรงค์ กล่าว

  กฎหมายได้ระบุโทษให้กับหอพักที่ไม่ได้รับใบอนุญาตการจดทะเบียนประกอบกิจการหอพัก ตามหลัก
  เกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา-นุเบกษาเป็นต้นไป และให้ทำการยกเลิก พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2507

  ขั้นตอนการขอใบอนุญาตขึ้นทะเบียนหอพัก
  1.ผู้ประกอบการกิจการยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่สำนักงานเทศบาลฯ
  2.เจ้าหน้าที่ออกตรวจอาคารและตรวจสุขลักษณะ
  3.เสนอนายทะเบียนลงนามใบอนุญาตตั้งหอพัก
  4.แจ้งผู้ประกอบกิจการรับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม

  อินโฟหอพัก 22-01

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  DADA delivery ธุรกิจเพื่อคนมหาสารคาม

  ธุรกิจเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร้านอาหารถูกสั่งให้จำหน่ายอาหารแบบห่อกลับบ้านเท่านั้น ตลอดจนนโยบายให้กักตัวอยู่บ้าน ทำให้ธุรกิจเดลิเวอรี่ถูกเรียกใช้บริการเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดมหาสารคามเองก็มีเดลิเวอรี่หลายเจ้าให้เรียกใช้บริการ ทำให้คนในจังหวัดสะดวกสบายและลดวามเสี่ยงจากการสัมผัสเชื่อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

  ครูชี้ นักเรียนดี ไม่ต้องพึ่งไม้เรียว

  การลงโทษนักเรียนนั้น มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษตามกฎระเบียบไปจนถึงการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎระเบียบ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล ข่าว หรือโดนกระทำเอง แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษที่เกินกว่าเหตุ ลงโทษนอกเหนือจากกฎระเบียบ หรือลงโทษโดยการใช้อารมณ์ตัดสิน ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบในด้านร่างกายและจิตใจ จนทำให้เกิดการลิดรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในโรงเรียน

  กรมอนามัยเผย อาหารทะเล ยังกินได้ แนะปรุงให้สุกทุกเมนู

  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุขแนะประชาชน ให้กินสุก กินร้อน โดยเฉพาะอาหารทะเลที่นิยมกินแบบยำ หรือปิ้งย่าง ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

  ร้านขายดอกไม้รับปริญญา ชี้ยอดขายปีนี้ลดลง

  "ร้านดอกไม้และของที่ระลึกที่มาขายช่วงรับปริญญาในมมส.ชี้ยอดขายปีนี้ลดลงเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ"

  จัดใหญ่ MSU Open house 2020 เปิดบ้านครั้งแรก 17 คณะ 2 วิทยาลัย

  กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองกิจการนิสิตและ 17 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 2 วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสได้รู้จักกับคณะสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเลือกคณะที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หรือเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน

  HashTag ที่น่าสนใจ