More
  Sunday, May 9, 2021

  เทศบาลสารคามเล็งเปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิง นักวิชาการแนะวิธีดีที่สุดคือการคัดแยกขยะ

  -

   

  เทศบาลเมืองมหาสารคามชูนโยบายแปรสภาพขยะเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือ RDF เร่งแก้ไขปัญหาขยะ แต่ติดปัญหาเหตุ สตง. ชี้ว่าขยะคือ ทรัพย์สินของราชการ ไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ ขณะที่เทศบาลตำบลท่าขอนยางแจงในอนาคตต้องมีบ่อขยะเป็นของตัวเองเพื่อรองรับหลังบ่อขยะหนองปลิงปิด ด้านนักวิชาการสิ่งแวดล้อมแย้ง RDF เป็นกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง แนะวิธีจัดการได้ดีที่สุดคือการคัดแยกขยะ

  จากกรณีที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ใช้พื้นที่บ้านหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม เป็นพื้นที่รองรับขยะ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2542 มีทั้งหมด 4 บ่อ บ่อละ 3 ชั้น ชั้นละ 2 ม. จนขณะนี้มีจํานวนขยะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บ่อขยะที่สามารถรองรับขยะได้ถึง 20 ปีสามารถรองรับได้เพียง 17 ปีเศษเท่านั้น ทางเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงมีแนวโน้มที่จะทําโครงการแปรสภาพขยะเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือ RDF เพื่อแก้ปัญหาขยะล้นเมือง

  นางสาวเบญจวรรณ เหล่าสียงค์ นักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลเมืองมหาสารคามจ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า รัฐบาลได้จัดทําผังขั้นตอนการบริหารประเทศหรือโรดแมป (Road map)ซึ่งหนึ่งในนโยบายของโรดแมปคือ มีนโยบายจัดการขยะซึ่งบังคับใช้ทั่วประเทศ ทางเทศบาลเมืองมหาสารคามก็ได้มีการจัดการขยะ โดยการรณรงค์ลดขยะจากต้นทาง และให้ประชาชนลดการทิ้งขยะ รวมถึงแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในบ่อ ซึ่งการจัดการขยะตั้งแต่เริ่มต้นเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทาง เพราะหากสามารถลดปริมาณขยะในส่วนนี้ได้ก็จะทําให้การกําจัดขยะง่ายขึ้นเพราะขณะนี้บ่อขยะหนองปลิงเต็มไป 3 บ่อ ตอนนี้อยู่บ่อที่ 4 ซึ่งเป็นบ่อสุดท้าย ถ้าประชาชนยังคงไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะก็จะทําให้ขยะในบ่อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

  นางสาวเบญจวรรณ กล่าวต่อว่า เทศบาลเมืองมหาสารคามมีโครงการที่จะนําพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วจากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง แต่ยังไม่สามารถรู้ได้แน่ชัดว่าจะทําได้สําเร็จหรือไม่ เพราะกรณีดังกล่าวยังเป็นข้อถกเถียงกับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าขยะคือทรัพย์สินของราชการ ไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้

  ด้านนายปัญญา ศรีธรณ์ นิติกร องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง (อบต.หนองปลิง)จ.มหาสารคาม เผยว่า ปัจจุบันนี้บ่อขยะรับได้เพียง100 ตัน/วัน แต่ไม่นานมานี้ได้ทําบันทึกข้อตกลงกับ 15 เครือข่าย โดยให้หน่วยงานบริหารจัดการขยะเอง แต่ผ่อนปรนให้เฉพาะ 4 หน่วยงาน ได้แก่อบต.เกิ้ง เทศบาลตําบลท่าขอนยาง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยให้นํามาทิ้งได้วันเว้นวัน วันละไม่เกิน 2 ตัน ซึ่งในส่วนของบ่อขยะนั้นเป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองมหาสารคาม แต่มาทิ้งในพื้นที่ของ อบต.หนองปลิง แต่ทาง อบต. หนองปลิงอยากให้ขนขยะออกไปเพื่อลดปริมาณลง แต่ติดที่ว่า สตง. ชี้ว่าขยะเป็นทรัพย์สินราชการไม่สามารถขนย้ายออกจากพื้นที่ได้

  นายปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลกระทบหลักส่วนใหญ่จะมาตามฤดูกาล เช่น ฤดูฝนจะมีผลกระทบในเรื่องน้ําเสียที่มีค่าความเป็นกรดสูงทําให้ข้าวที่ปลูกในบริเวณรอบบ่อขยะเสียหายและยืนต้นตายอันเนื่องมาจากกรดที่มากับขยะ ส่วนฤดูร้อนและฤดูหนาวก็จะมีผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นที่กระจายออกมาและมีแมลงวันอีกด้วย

  ส่วนจ่าเอกประวิทย์ คิดตะเสน นักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลตําบลท่าขอนยางอ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า ยังไม่ทราบข้อมูลการประชุมองค์กรว่าไม่ให้เทศบาลตําบลท่าขอนยางทิ้งขยะในบ่อหนองปลิง แต่ได้รับแจ้งแค่ว่าให้ลดปริมาณการทิ้งขยะเหลือเพียงวันละ 1ตันเท่านั้น หากมีกําหนดว่าให้เลิกทิ้งที่บ่อขยะหนองปลิงจริง คงต้องขอกับทางเทศบาลเมืองมหาสารคามให้ทิ้งที่บ่อขยะหนองปลิงไปก่อนเพราะเทศบาลตําบลท่าขอนยางไม่มีบ่อขยะเป็นของตัวเอง

  “ในอนาคตต้องมีบ่อขยะเป็นของตัวเองแต่มีปัญหาในการหาพื้นที่ค่อนข้างลําบากเนื่องจากประชาชนยังไม่ยอมรับ ต่อให้มีงบประมาณการทําบ่อขยะก็ไม่สามารถผ่านประชามติไปได้ แต่ถึงยังไงเทศบาลตําบลท่าขอนยางก็ต้องหาทางให้ได้ เพราะหากบ่อขยะหนองปลิงรับขยะเต็มบ่อแล้วก็คงต้องปิดบ่ออย่างถาวร”     จ่าเอกประวิทย์ กล่าว

  นางสาวนุชนาฏ ภูวงษ์การ หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข เทศบาลตําบลขามเรียงอ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เผยว่า รูปแบบการกําจัดขยะของเทศบาลตําบลขามเรียงนั้นมีสองรูป แบบ คือในส่วนของพื้นที่ชุมชนดั้งเดิมที่ไม่ใช่เขตเมือง จะมีการคัดแยกขยะของชาวบ้าน มีการจัดการการทิ้งขยะเอง เพราะเทศบาลตําบลขามเรียงไม่ได้เก็บขยะในหมู่บ้านแล้ว ไม่ได้รับคำร้องเรียนว่าเกิดปัญหาการจัดการขยะแต่อย่างใดเนื่องจากปัญหาขยะส่วนมากจะเกิดขึ้นในบริเวณ สังคมเมือง มีกิจการร้านค้าและหอพักเป็นจํานวนมาก แต่ในส่วนของผู้ประกอบการหอพักเองนั้นไม่ค่อยมีปัญหามากให้ความร่วมมือกับเทศบาลตําบลขามเรียงเป็นอย่างดี

  DSC_0093

   

  ด้านผู้ประกอบการบ้านพักให้เช่าในเขตต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เผยว่าการจัดการขยะของหมู่บ้าน ได้มีการทิ้งขยะไว้เป็นจุด เพื่อให้สะดวกต่อการนําไปกําจัด แต่ผลกระทบที่ตามมา มักจะเป็นเรื่องของกลิ่นและน้ําเน่าเสียที่เกิดจากขยะสะสม เพราะเทศบาลตําบลท่าขอนยางมาเก็บขยะเพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้งเท่านั้นแนวทางแก้ปัญหาของผู้ประกอบการคือ แจ้งให้นิสิตที่อาศัยอยู่คัดแยกขยะเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นและเกิดน้ําเน่าเสีย

  ด้านการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายปัญญา ศรีธรณ์ นิติกร องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง (อบต.หนองปลิง) อ.เมือง จ.มหาสารคาม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัย 2 แห่งในมหาสารคามที่เทศบาลฯ อนุญาตให้มีการนําขยะไปทิ้งที่บ่อขยะหนองปลิง แต่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการจัดการขยะภายในคือ มีโรงคัดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัยเฉลี่ย 5 ตันต่อวันช่วยลดภาระการทิ้งขยะในบ่อหนองปลิงได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมด

  ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม และอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า การแปรสภาพขยะเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือ RDF เป็นการกําจัดขยะที่ไม่ถูก ต้อง เพราะกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นจะต้องมีการเผาขยะ แน่นอนว่าในขั้นตอนการเผาจะเกิดมลพิษทางอากาศและกระจายไปในวงกว้างอีกทั้งขยะหลายชนิดที่เป็นจําพวกพลาสติก เมื่อผ่านการเผาไหม้แล้วจะทําให้เกิดสารก่อมะเร็งเป็นอันตรายต่อชาวบ้านโดยรอบอย่างมาก อีกทั้งผลกระทบในขั้นตอนการตากขยะยังจะก่อให้เกิดมลภาวะทางกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วย

  “วิธีการกําจัดและลดปริมาณขยะได้ดีที่สุดคือเทศบาลเมืองมหาสารคามต้องมีการทําเรื่องถึงร้านค้าร้านอาหารต่างๆ ที่ใช้วัสดุประเภทโฟมให้มีการลดจํานวนหรือเลิกใช้วัสดุเหล่านั้น ตามที่จังหวัดอื่นๆ เช่น เชียงใหม่ ที่มีการลดละเลิกการใช้โฟมบรรจุห่อหุ้มอาหาร และอีกวิธีคือการแยกขยะซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและคนทั่วไปสามารถทําได้ หากกระทําตามขั้นตอนดังกล่าวได้จ.มหาสารคาม จะไม่มีปัญหาทางด้านขยะเกิดขึ้นเลย” ดร.ไชยณรงค์ กล่าว

   

   

   

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  DADA delivery ธุรกิจเพื่อคนมหาสารคาม

  ธุรกิจเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร้านอาหารถูกสั่งให้จำหน่ายอาหารแบบห่อกลับบ้านเท่านั้น ตลอดจนนโยบายให้กักตัวอยู่บ้าน ทำให้ธุรกิจเดลิเวอรี่ถูกเรียกใช้บริการเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดมหาสารคามเองก็มีเดลิเวอรี่หลายเจ้าให้เรียกใช้บริการ ทำให้คนในจังหวัดสะดวกสบายและลดวามเสี่ยงจากการสัมผัสเชื่อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

  ครูชี้ นักเรียนดี ไม่ต้องพึ่งไม้เรียว

  การลงโทษนักเรียนนั้น มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษตามกฎระเบียบไปจนถึงการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎระเบียบ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล ข่าว หรือโดนกระทำเอง แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษที่เกินกว่าเหตุ ลงโทษนอกเหนือจากกฎระเบียบ หรือลงโทษโดยการใช้อารมณ์ตัดสิน ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบในด้านร่างกายและจิตใจ จนทำให้เกิดการลิดรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในโรงเรียน

  กรมอนามัยเผย อาหารทะเล ยังกินได้ แนะปรุงให้สุกทุกเมนู

  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุขแนะประชาชน ให้กินสุก กินร้อน โดยเฉพาะอาหารทะเลที่นิยมกินแบบยำ หรือปิ้งย่าง ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

  ร้านขายดอกไม้รับปริญญา ชี้ยอดขายปีนี้ลดลง

  "ร้านดอกไม้และของที่ระลึกที่มาขายช่วงรับปริญญาในมมส.ชี้ยอดขายปีนี้ลดลงเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ"

  จัดใหญ่ MSU Open house 2020 เปิดบ้านครั้งแรก 17 คณะ 2 วิทยาลัย

  กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองกิจการนิสิตและ 17 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 2 วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสได้รู้จักกับคณะสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเลือกคณะที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หรือเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน

  HashTag ที่น่าสนใจ