More
  Sunday, March 6, 2022

  โพลชี้ค่าเทอมสูงขึ้นสวัสดิการยังทรงตัว

  -

  หลังจากที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ได้ร่างค่าเทอมระบบเหมาจ่ายเมื่อ พ.ศ. 2559 และประเดิมใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นปีแรก ผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของนิสิตกับระบบค่าเทอมแบบเหมาจ่าย ส่วนใหญ่ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า ไม่เห็นด้วยเนื่องจากเงินที่จ่ายไปกับสวัสดิการที่นิสิตได้รับไม่เป็นไปในทางเดียวกัน

             หนังสือพิมพ์สื่อมวลชนจัดทำโพลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 119 คน กระจายทุกชั้นปี ทั้งหมด 18 คณะ เป็นเพศชายร้อยละ 44.9 และเพศหญิงร้อยละ 54.2  พบว่า สวัสดิการที่นิสิตคิดว่าควรปรับปรุงมากที่สุด 3 อันดับ คือ ที่จอดรถไม่พอ ร้อยละ 50.4 ลิฟท์อาคารราชนครินทร์ (RN) ร้อยละ 37.8 และอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการให้บริการ ร้อยละ 31.1

             นางสาวพัชรินทร์ ปะวะเค นิสิตชั้นปี 1 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความเห็นว่า ไม่เห็นด้วยกับการจ่ายค่าเทอมแบบเหมาจ่ายเพราะต้องจ่ายแพงกว่าปกติ เมื่อลองคำนวณกับหน่วยกิตที่ต้องลงเรียนแล้วการจ่าย 18,300 บาท ถือว่าไม่คุ้ม แต่ในเมื่อจะเรียนก็ต้องยอมจ่าย

             “ถ้าจ่ายสูงแล้วมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน มันก็โอเค ซึ่งตอนนี้ถนนก็ไม่ดี ที่จอดรถของแต่ละคณะก็คับแคบไม่เพียงพอ” นางสาวพัชรินทร์ กล่าว  

                                     ด้านข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผู้สื่อข่าวได้รวบรวมไว้ตามที่นิสิตได้แสดงความเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรที่จะพัฒนาในทุกๆ ด้าน ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่เร่งทำเพียงวันสำคัญเท่านั้น และควรเริ่มปรับที่บุคลากรเป็นอันดับแรก ตั้งแต่ผู้บริหารลงมาจนถึงอาจารย์ และพนักงานทั่วไป ปรับทัศนคติให้ทันต่อโลกปัจจุบัน จากการร่วมงานกับมหาวิทยาลัยอื่นทำให้เห็นว่ายังขาดศักยภาพอยู่ในหลายด้าน และควรเคร่งครัดในการตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณที่ส่อแววทุจริตทุกปี

             อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการเงินงบประมาณค่าเทอมระบบเหมาจ่ายนั้น ต้องมีการวางแผนในการนำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนของนิสิต ซึ่งเป็นหน้าที่ของกองแผนงาน ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมแต่ละครั้ง

             ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้รวบรวมข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการจัดสรรงบประมาณเงินค่าเทอมของนิสิต โดยศึกษาจากแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นเครื่องมือบูรณาการและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน รวมถึงผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่นำไปสู่คุณภาพและมาตราฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยวางยุทธศาสตร์ไว้ 7 ด้าน เพื่อพัฒนาองค์กรและคุณภาพในการบริการ ซึ่งมียุทธศาตร์ที่น่าสนใจอยู่ 3 ด้าน คือ ยุทธศาตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพมาตราฐานของชาติและสากล ใช้งบ 417.97 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาธิบาล ใช้งบ 1.8 ล้านบาท และยุทธศาตร์ที่ 7 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้งบ 6.17 ล้านบาท  

  ปัญหาที่นิสิตพูดถึง ก็ยังคงเป็นปัญหาเดิมที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  DADA delivery ธุรกิจเพื่อคนมหาสารคาม

  ธุรกิจเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร้านอาหารถูกสั่งให้จำหน่ายอาหารแบบห่อกลับบ้านเท่านั้น ตลอดจนนโยบายให้กักตัวอยู่บ้าน ทำให้ธุรกิจเดลิเวอรี่ถูกเรียกใช้บริการเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดมหาสารคามเองก็มีเดลิเวอรี่หลายเจ้าให้เรียกใช้บริการ ทำให้คนในจังหวัดสะดวกสบายและลดวามเสี่ยงจากการสัมผัสเชื่อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

  ครูชี้ นักเรียนดี ไม่ต้องพึ่งไม้เรียว

  การลงโทษนักเรียนนั้น มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษตามกฎระเบียบไปจนถึงการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎระเบียบ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล ข่าว หรือโดนกระทำเอง แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษที่เกินกว่าเหตุ ลงโทษนอกเหนือจากกฎระเบียบ หรือลงโทษโดยการใช้อารมณ์ตัดสิน ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบในด้านร่างกายและจิตใจ จนทำให้เกิดการลิดรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในโรงเรียน

  กรมอนามัยเผย อาหารทะเล ยังกินได้ แนะปรุงให้สุกทุกเมนู

  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุขแนะประชาชน ให้กินสุก กินร้อน โดยเฉพาะอาหารทะเลที่นิยมกินแบบยำ หรือปิ้งย่าง ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

  ร้านขายดอกไม้รับปริญญา ชี้ยอดขายปีนี้ลดลง

  "ร้านดอกไม้และของที่ระลึกที่มาขายช่วงรับปริญญาในมมส.ชี้ยอดขายปีนี้ลดลงเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ"

  จัดใหญ่ MSU Open house 2020 เปิดบ้านครั้งแรก 17 คณะ 2 วิทยาลัย

  กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองกิจการนิสิตและ 17 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 2 วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสได้รู้จักกับคณะสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเลือกคณะที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หรือเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน

  HashTag ที่น่าสนใจ