More
  Friday, December 4, 2020

  มมส. จัดพีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

  -

  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารพลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีการเข้าร่วมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่1 และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งฝ่ายประถม และมัธยม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์ และเป็นการเริ่มต้นการเรียนที่ดี

  กิจกรรมภายในงานมีการขับร้องสรภัญญะ กล่าวคำบูชาครู การแสดงพิธีอันเชิญพานไหว้ครูโดยสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มีการแสดงมุทิตาจิตจากตัวแทนผู้ถือพานไหว้ครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษา เกียรติบัตรแก่นิสิตเรียนดี รวมถึงประกาศและมอบผลรางวัลพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งก่อนจบกิจกรรมได้มีการกล่าวให้โอวาท โดย รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

  นายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวถึงการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ว่า “ในการจัดกิจกรรมมีการกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโดยการแบ่งจำนวนนิสิต จาก 17 คณะ 2 วิทยาลัย จำนวนคณะละ 50 คน เนื่องจากบริเวณสถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอต่อนิสิต และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยคัดกรองตรวจอุณหภูมิ และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม”

  นอกจากนี้ ผศ.ดร.ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มีความคิดเห็นว่า “กิจกรรมไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่ดี เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ที่แสดงถึงความกตเวที บูชาครู แต่ในช่วงนี้มีสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงต้องมีการเว้นระยะห่าง” นอกจากนี้คณบดียังได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำพานไหว้ครูว่า “การทำพานไหว้ครูของนิสิตในปีนี้ มีความสวยงาม และได้มีการถ่ายทอดจินตนาการ ความรู้ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์”

  ทางด้าน รศ.ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) กล่าวว่า “กิจกรรมไหว้ครู เป็นประเพณีที่ดีงามของไทยที่สืบทอดกันมานาน อย่างไรก็ตามประเพณีนี้ควรสืบทอดต่อไปแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเฝ้าระวังโควิด-19 แต่สำหรับกิจกรรมวันไหว้ครูไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเองก็ยังคงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น อย่างไรก็ตามต้องวางมาตรการในเรื่องของ Social distancing ในที่นี้ทางมหาวิทยาลัยเองก็พยายามปรับเปลี่ยนวิธีจัดงานไหว้ครูโดยมีการจำกัด จำนวนนิสิตที่เข้าร่วม และมีมาตรการเฝ้าระวัง”

  นางสาวสุภาวดี ภูมิแก้ว นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ชั้นปีที่1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ระลึกถึงความกตัญญู ต่อครูที่มีพระคุณต่อเรา ที่สอนสั่งมา​ ซึ่งรู้สึกตื้นตันใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ “

  และนางสาวเบญจพร ไขประภาย นิสิตคณะบัญชีและการจัดการ ชั้นปีที่2 ได้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “กิจกรรมไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่ทำให้ระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ที่สั่งสอน อบรม และตักเตือน ในสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำ และสามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองได้ในอนาคต”

  นอกจากนี้ นายสุริยา พิมพ์ภา นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาไทย นิสิตที่มีส่วนร่วมในการทำพาน ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า “รู้สึกดีใจ ตื่นเต้นและตื้นตันใจมากที่ได้ทำพานนี้ เพราะเป็นการตั้งใจทำต่อเนื่องมาทุกปี”

  นางสาวมริทร์ธรา ศิริวาลย์ , นางสาวอารีย์รัตน์ ทองสาย (ภาพข่าว,รายงาน)

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  จัดใหญ่ MSU Open house 2020 เปิดบ้านครั้งแรก 17 คณะ 2 วิทยาลัย

  กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองกิจการนิสิตและ 17 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 2 วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสได้รู้จักกับคณะสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเลือกคณะที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หรือเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน

  ขยะทิ้งแล้วไปไหน?

  จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่มีประชากรแฝงเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีสถานศึกษาและชุมชนอยู่ร่วมกัน ซึ่งสิ่งที่ตามมาจากการมีประชากรแฝงจำนวนมากคือขยะ แล้วขยะทั้งหมดที่มีมากมายเหล่านี้เมื่อถูกทิ้งแล้วนำไปที่ไหนต่อ ? นี่เป็นประโยคคำถามที่หลายคนตั้งข้อสงสัย ขยะทั้งหมดที่มีรถขยะเข้ามาเก็บทุก ๆ เช้าถูกนำไปทิ้งที่ไหนต่อแล้วมีกระบวนการจัดการกับขยะเหล่านี้อย่างไร มีการคัดแยกขยะหรือไม่นั้น บทความนี้จะพาทุกคนไปไขข้อสงสัยกัน

  ของเก่าก็มีราคา กิจการซื้อขายขยะ

  ขยะ เกิดจากการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวัน แต่ละกิจกรรมล้วนมีการใช้ทรัพยากรหลายอย่างที่มี การใช้แล้วทิ ้งอย่างไม่เห็นคุณค่า ไม่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สิ่งของที่พังหรือเสียไปแล้วถูกน าไปทิ ้ง จนเกิดเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมตามมาในที่สุด เมื่อเกิดปัญหาขึ ้นก็มีแนวทางการแก้ไขหลากหลายวิธีที่ขึ ้นอยู่กับบริบทของคนในสังคม

  นิสิตมมส.โวย นกพิราบบุกหอใน

  นิสิตมมส.เรียกร้องกองอาคารและสถานที่เหตุนกพิราบสร้างความเดือดร้อนภายในมหาวิทยาลัย ด้านกองกองอาคารแก้ปัญหาแล้ว แต่ยังมีผลกระทบอื่นตามมา

  ตีแผ่ชีวิตเด็กปั๊ม…กับปัญหาความเหลื่อมล้ำและการดิ้นรนในสังคมทุนนิยม

  ตีแผ่ชีวิตเด็กปั๊มกับปัญหาความเลื่อมล้ำและการดิ้นรนในสังคมทุนนิยม

  HashTag ที่น่าสนใจ