More
  Tuesday, August 11, 2020

  “YSF” เกษตรกรพันธุ์ใหม่เน้นเกษตรปลอดสารพิษ

  -

  จังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการ Young Smart Farmer ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ภายใต้แรงสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร สู่เกษตรกรมืออาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษผ่านการรองรับมาตรฐานจาก GAP ให้มีคุณภาพ และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

  นายปราโมทย์ วัฒนะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ ( YSF : Young Smart Famer ) ได้เริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ.2557 โดยมีกรมเกษตรค่อยส่งเสริม โครงการ YSF เกิดจากปัญหาของเกษตรกรสูงอายุ และสถานการณ์การเกษตรเปลี่ยนแปลงไป คู่แข่งทางต่างประเทศมีมากขึ้น จึงทำให้กรมเกษตรหันมาพัฒนาเกษตรกรคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้แบบครบวงจร และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพราะคนกลุ่มนี้จะมีความรู้ด้านการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับการตลาด ปัจจุบันสมาชิก YSF มหาสารคามมีสมาชิก 90 ราย

  “เกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มาเป็นสมาชิก YSF ต้องมีคุณสมบัติคือ มีอายุระหว่าง 17-45 ปี มีพื้นที่ทำเกษตร มีความมุ่งมั่นตั้งใจรักในการทำเกษตร และพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ YSF” นายปราโมทย์ กล่าว

  นายปราโมทย์ กล่าวต่อว่า โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ ของจังหวัดมหาสารคาม มีจุดเด่นด้านการรวมกลุ่มกันได้อย่างหนาแน่น มีเครือข่ายจำนวนมาก พร้อมกับมีหน่วยงาน 3 แบบ ที่คอยสนับสนุนให้กับสมาชิก YSF แบบแรกคือหน่วยงานต้นทาง เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ สินค้าเกษตรที่ปลอดสารพิษ กรมการข้าว กรมการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ำ แบบที่สองคือหน่วยงานกลางทาง กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ค่อยช่วยเรื่องการประเมินผลการผลิต และแบบสุดท้ายคือหน่วยงานปลายทาง เรื่องการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ทั้งสามหน่วยงานนี้ทำงานร่วมกันเพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้เกษตรจังหวัดมหาสารคามมีประสิทธิภาพอย่างครบถ้วนและผลผลิตของสมาชิก YSF ได้รับการรองรับมาตรฐาน GAP

  นอกจากนี้ยังจัดตั้งคณะทำงานโดยผ่านการคัดเลือกกันเองในกลุ่มสมาชิก YSF และมีการแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน มีนโยบายให้จัดสัญจรในทุกเดือน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนวิธีการทำเกษตร และให้สมาชิกเสนอความต้องการ ถ้าหากสมาชิกขาดความรู้ด้านไหน ทางสำนักงานจังหวัดมหาสารคามจะเป็นตัวประสานนำวิทยากรด้านต่าง ๆ มาให้องค์ความรู้เช่นด้านการตลาด เกษตรที่อยู่ในกลุ่ม YSF จะต้องมีฉายา เเละเรื่องราวความเป็นมา (story) ให้กับสินค้าของตัวเอง เช่นขนม ต้องบอกให้ได้ว่าขนมมีจุดเด่นอะไร สรรพคุณอย่างไร

  นายปราโมทย์กล่าวต่ออีกว่า ทางสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม จัดประชาสัมพันธ์ผลผลิตของสมาชิก YSF โดยการจัดตลาดหลัก ๆ อยู่ 3 ตลาด 1. ตลาดพอเพียง มมส 2.ตลาดเขียว ณ ลานเอนกประสงค์โนนศรีสวัสดิ์ ทุกวันอาทิตย์ 3.ตลาดศาลากลางจังหวัด ทุกกครั้งที่มีการประชุมของหน่วยงานราชการและทุกวันสิ้นเดือน พร้อมประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ให้

  ในอนาคตจะจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) จะมีอยู่ด้วยกันสองแบบ แบบแรกใช้ตรวจสอบ สภาพแปลง ใบตรวจรับการประเมิน การวางแผนการผลิต แบบที่สองใช้เช็คเรื่องราคา เพราะจะมีการเจาะตลาดทางออนไลน์ และยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปยังตลาดอำเภอโกสุม และบ้านท่าสองขอน

  นายมงคล เหล่ามาลา เจ้าของสวนเกษตรเพชรมงคล บ้านหนองแคน ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม หนึ่งในสมาชิก YSF เปิดเผยว่า ตนได้ออกจากงานที่ทำต่างประเทศ หันกลับมาทำการเกษตรที่ตัวเองรักที่บ้านเกิด ในปี พ.ศ. 2558 มีพื้นที่ 9 ไร่ เน้นพืชอยู่ 4 ชนิด 1.มะเดื่อฝรั่ง 2.หม่อนกินผล 3.ไผ่ 4.ฝรั่ง และได้เข้าร่วมสมาชิก YSF เมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยการชักชวนของเกษตรตำบลศรีสุข

  โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้ให้ความรู้จากการจัดสัญจรทุกเดือน สถานที่ที่จัดจะเป็นไร่ของคนในสมาชิก พอเข้าเดือนที่สามก็จะมีสัญจรไปดูเกษตรที่ต่างจังหวัด ที่เป็น YSF มีจุดประสงค์คือการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และคิดวิธีการพัฒนาศักยภาพของชาวเกษตรกร วางแผนการตลาด ช่วยกันพัฒนาแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก  ซึ่งตนถูกเชิญให้เป็นวิทยากร และ ได้รับการเเต่งตั้งให้เป็นปราชญ์เกษตรทฤษฎีใหม่ ทำให้ได้พบกัลยามิตรที่ดี เปิดอิสระให้เต็มที่ในการเลือกทำการเกษตร ซึ่งทางเกษตรตำบลคอยติดตามตลอด พานำสวนจดทะเบียน GPA ( เกษตรปลอดสารพิษ ) สนับสนุนให้ทำกิจกรรม ช่วยส่งเสริมและพัฒนาสวนเกษตรเพชรมงคล ไปสู่เกษตรเชิงท่องเที่ยวแนะนำให้รู้จักหน่วยงานเกี่ยวข้องทางการเกษตร เปิดช่องทางขายตามตลาดมากขึ้น

  นายธนาพัฒน์ เที่ยงภักดิ์อายุ 27 ปี เจ้าของไร่พารวย บ้านโนนตาล ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ตนได้ลาออกจากงานที่ทำในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หันกลับมาสานต่อการทำเกษตรของครอบครัว ไร่พารวยเน้นปลูก ข่า หน่อไม้ ทำแปลงผัก มะม่วง มะนาว และปลูกกล้วย ปัจจุบันได้เข้าร่วมสมาชิก YSF ได้6 เดือน โดยการชักชวนของเกษตรตำบลจังหวัดมหาสารคาม

  นายธนาพัฒน์ เผยต่อว่า YSF ทำเกษตรแบบ4.0 คือมีการใช้เทคโนโลยี การขายในรูปแบบออนไลน์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ มีการตลาดและระบบการจัดการที่ดี ส่วนข้อดี YSF คือการมีเครือข่ายที่ค่อยช่วยเหลือกัน มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเข้ามาสนับสนุนตลอด และจัดตลาดให้ สมาชิก YSF ได้นำผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่าย โดยไม่เสียค่าเช่าที่

  “YSF ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก โดยการนำผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมในแต่ละไร่โพสต์ผ่านเพจของ Young smart Famer และในทุก ๆ เดือนการประชุมแต่ละครั้งเราจะมีแผนคือ เราจะทำวิเคราะห์องค์กร(SWOT) เพื่อตรวจสอบดูว่าเราเข้มแข็งตรงไหนและบกพร่องตรงไหน เพื่อจะแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง และยังให้ความรู้เรื่องการแปรรูปและการตลาดส่งออก ซึ่งไร่พารวยได้แปรรูปอาหาร มีทอดมันปลา แจ่วฮ้อนสมุนไพร” นายธนาพัฒน์ กล่าว

  เจ้าของไร่พารวย เผยต่ออีกว่า ตนได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีดูแลเว็บของ YSF ทั้งหมดและพัฒนาระบบคิวอาร์โค้ด ในการแปะไว้บนผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสแกนหาข้อมูลได้ ซึ่งในระบบจะระบุข้อมูลขึ้นให้ว่า ปลูกเมื่อไหร่ ที่ไหน เก็บผลผลิตวันไหน เป็นต้น

  IMG_9133 (1).JPG

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  แนวร่วมนิสิต มมส.เพื่อประชาธิปไตยแสดงจุดยืนต่อต้านเผด็จการ “อีสานสิบ่ทน” บริเวณลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมชุมนุม “อีสานสิบ่ทน” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ในกิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าร่วมของทั้งนิสิต นักศึกษาและนักเรียนที่มีอุมดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมเป็ฯไปอย่างสงบภายใต้การรักษาความปลอดภัยจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  มมส จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่ภุมริน 12 แบบ New Normal

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นภุมริน 12 โดยมีองค์การนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้แนวคิด "โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอย" ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ลานอัฐศิลป์ (แปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มีนายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แบบ New Normal

  นิสิตแจงตลาดน้อยไม่สะอาดตามมาตรฐานวอนม.ปรับปรุงให้เหมาะสม

  มีนิสิตมากมายออกมาโพสต์ทักท้วงตามสังคมออนไลน์ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยมากมายพร้อมแนบรูปภาพประกอบเกี่ยวกับความสะอาดและความระมัดระวังของพ่อค้าแม่ค้า วอนให้มีหน่วยงานลงมาตรวจสอบร้านอาหารแต่ละร้าน เนื่องจากอาหารที่ได้ตามสั่งนั้นมีการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมอยู่หลายครั้งด้วยกัน

  ผ้าไหมมัดหมี่ของดีชาวอีสานสู่การสร้างอาชีพเสริม

  หากพูดถึงผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นหนึ่งในผ้าทอที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นผ้าที่มีกรรมวิธีในการทอที่ค่อนข้างยากและรวดลายที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น การทอผ้าไหมมัดหมี่ที่สืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น นอกจากจะทอสำหรับใช้ในโอกาสต่าง ๆ ยังสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับครัวเรือนและชุมชนได้อีกด้วย

  อันตรายจากอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ

  ในช่วงถดูร้อนของประเทศไทย การรับประทานอาหารเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญ หากเรารับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุกก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่างๆกับร่างกายได้

  HashTag ที่น่าสนใจ