สิทธิเด็ก

รัฐพร้อมหนุนทุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบูรพาภิราม ชี้เปิดโอกาสให้เด็กยากจน

รัฐพร้อมหนุนทุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบูรพาภิราม ชี้เปิดโอกาสให้เด็กยากจน

ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ร้อยเอ็ด เผยรัฐพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบูรพาภิราม เพื่อส่งเสริมผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ด้าน ผอ.โรงเรียนระบุวุฒิการศึกษานำไปสมัครเข้าเรียนต่อได้ทุกสถาบัน ขณะที่ศิษย์เก่าแจงได้รับความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งการบวชเรียนทำให้เกิดความรับผิดชอบและมานะบากบั่นเพิ่มขึ้น

นายชัยมงคล ศรีทองแดง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า การศึกษาภาคปริยัติธรรมเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาหรือคนด้อยโอกาส สำหรับเด็กที่ไม่พร้อมด้านการเงินหรือปัญหาเศรษฐกิจทางบ้าน ส่วนใหญ่บวชเรียนเพียงเพราะผู้ปกครองให้เข้ามาเรียน ส่วนที่ศรัทธาในพุทธศาสนามีจำนวนน้อย แต่เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว เมื่อบวชเรียนจะได้รับปัจจัย (เงิน) ส่วนหนึ่ง ทางภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ไม่มีการจัดสรรเงินใช้ส่วนตัวให้สำหรับสามเณร ลักษณะเป็นเงินสนับสนุนทางการศึกษา ส่งต่อให้ทางวัดเป็นฝ่ายบริหารจัดการ ทุนการศึกษาจำนวนรูปละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษา

นายชัยมงคล กล่าวต่อว่า ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบูรพาภิราม สามเณรจะเข้าเรียนปกติตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ ส่วนครูผู้สอนมีทั้งฆราวาสและพระ จะมีค่าตอบแทนจำนวน 15,000 บาท ตามกำหนดเงินเดือนรัฐบาลสำหรับผู้จบระดับปริญญาตรี แต่การสอนอาจไม่เต็มเวลา ส่วนครูที่อาสามาสอนซึ่งไม่ใช่ข้าราชการ จะเรียกว่าเป็นพนักงานศาสนการ

 

“แนวโน้มสามเณรที่มาบวชเรียนมีจำนวนลดลง เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลมีให้เรียนฟรี เพราะฉะนั้นมีผลกระทบเกิดขึ้นกับโรงเรียนปริยัติธรรมแน่นอน เด็กสามารถมีทางเลือกมากขึ้น แต่ทางสำนักงานพุทธศาสนาให้เงินสนับสนุนเท่าเดิม ทั้งบางกรณีที่มีผู้มาอุปถัมภ์ให้เรียนจนจบการศึกษา เรียกว่า โยมอุปถัมภ์ หรือแม่ออก กรณีแบบนี้เป็นเฉพาะรูปไม่ได้เป็นทุกรูป” นายชัยมงคล กล่าว

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบูรพาภิราม แผนกสามัญศึกษา 2554 กลุ่ม 10 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551สาระสำคัญของหลักสูตรนี้ คือวิชาภาษาบาลี ที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องเรียน 360 ชั่วโมง (9 หน่วยกิต) และมัธยมศึกษาตอนปลายเรียน 480 ชั่วโมง (12 หน่วยกิต) โดยประเด็นนี้ทางกลุ่มฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบในการประชุมผู้บริหารวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมาว่าทุกโรงเรียนจะต้องสอนภาษาบาลีหรือธรรมศึกษาในภาคเช้า (เพิ่มเติม) อย่างน้อย 3 ชั่วโมง ถึงจะเพียงพอกับชั่วโมงการเรียนการสอนตามหลักสูตร (สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่ม 10)

พระครูศรีปริยัติวราทร พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบูรพาภิราม เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบูรพาภิราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นวิชาบาลี ธรรมวินัย ศาสนปฏิบัติที่มีการสอนในช่วงเช้าตั้งแต่ 8.00 น.- 12.00 น. มีการรับรองวุฒิเมื่อจบการศึกษา สามารถนำไปสมัครเข้าเรียนต่อได้ปกติทุกสถาบัน สามเณรที่บวชเรียนมาจากทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เหตุผลหลักคือศรัทธาในพระพุทธศาสนา ส่วนน้อยที่มาจากพ่อแม่ยากจน หย่าร้าง การทำโทษสำหรับสามเณรมีเพียงเรียกมาอบรมและลงโทษตามเหตุนั้น และใช้กฎระเบียบบังคับเพราะต้องอยู่ร่วมกัน

DSC_0038-resize

 

พระครูศรีปริยัติวราทร เผยต่อว่า ในปีพ.ศ.2559 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบูรพาภิรามมีสามเณรที่เป็นนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ทั้งหมด 167 รูป จำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปี่ผ่านมา มีเงินงบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สนับสนุนการเรียนและการบริหารโรงเรียนเพียงแห่งเดียว โดยจำนวนเงินที่ได้รูปละ 20,000 บาทต่อปี ซึ่งเงินในส่วนนี้ยังต้องบริหารให้แก่บุคลากรครู แบ่งเป็นครูยังไม่บรรจุข้าราชการ (ครูประจำ) 11,000 บาท และพนักงานศาสนการ (ครูพิเศษ) 6,000-8,000 บาท (ข้อมูลประกอบตามตาราง)

นายวรชาติ คำสวาสด์ พนักงานศาสนการ ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบูรพาภิราม กล่าวว่า ตนสอนหนังสือมา 15 ปี สัปดาห์ละ 18 ชั่วโมง หยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยสอนเป็นการกุศล แต่ทางวัดมีการจัดสรรเงินให้จำนวน 15000 บาท ต่อจำนวนครู 15 คน ส่วนใหญ่ครูที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ จะได้แต่เงินค่าบรรจุหรือเงินประจำตำแหน่ง ส่วนสามเณรที่เข้ามาเรียนส่วนมากคือพ่อแม่หย่าร้างและมีปัญหาด้านการเงินส่วนใหญ่ เด็กทั่วไปตอนแรกเริ่มไม่มีความศรัทธา แต่พออยู่นาน ก็เกิดการขัดเกลา กลายเป็นความศรัทธา สามเณรที่เรียนจนจบ ส่วนใหญ่มีอุปนิสัยไม่เกเร ไม่ดื้อ

สามเณรศราวุฒิ ชะคู อายุ 15 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบูรพาภิราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ให้ข้อมูลว่า “บวชเรียนเพราะเพื่อนและอยากมาอยู่กับพี่ชาย ก่อนหน้านี้พี่ชายเคยบวชเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้ลาสิกขาไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่ปีที่ 4 ที่โรงเรียนสายสามัญ โดยส่วนหนึ่งเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว มาบวชเรียนด้วยความเต็มใจ ศรัทธา ทางโรงเรียนได้มีพระครูสอนให้มีความเข้าใจในพระธรรม มีการสอนจากครูที่เป็นฆราวาสในวิชาสามัญ มีกิจกรรมทัศนศึกษาต่างจังหวัดนอกเวลาเรียน ส่วนเวลาเช้าออกบิณฑบาตก็เก็บปัจจัยส่วนตัวได้ด้วย”

สามเณรอภิสิทธิ์ ธงชัย ประธานสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบูรพาภิราม อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เผยว่า ตนเข้ามาเรียนตั้งแต่ ม.1 อายุ 13 ปี ก่อนจะมาเรียนที่นี่ไปบวชเรียนที่ จ.กาญจนบุรี และย้ายมาเรียนร้อยเอ็ดตอน ม.1 เทอม 2 การบวชเรียนต่างจากการเรียนในโรงเรียนคือได้เรียน

สองฝ่ายคือฝ่ายทางโลกกับฝ่ายธรรมเรียนบาลีกับสามัญ ซึ่งพ่อแม่เห็นด้วยกับการมาบวชเรียน โดยตนมีความสนใจอยากมาเรียนเอง ที่ไม่อยากเรียนข้างนอกเพราะกลัวตนเองจะเกเร ทั้งนี้ 5 ปีที่เรียนมาสิ่งที่ได้รับคือความรู้ทั้งสองด้านจากทั้งทางโลกและทางธรรม เงินที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้จากการบิณฑบาต ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเอง และเมื่อเรียนจบจะสึกออกไปทำงาน

นายวชิระ เกินแก้ว อายุ 18 ปี หนึ่งในผู้ที่เคยบวชเรียน กล่าวว่า เริ่มบวชเรียนตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เหตุที่ตัดสินใจเข้าศึกษาบวชเรียนเพราะชอบและทางบ้านก็สนับสนุนและเห็นด้วย ในตอนแรกคิดว่าหากเลือกบวชเรียนเรียน ยังไงก็เรียนจบ เพราะไม่มีโอกาสได้ออกไปเที่ยวเล่นที่ไหน โดดเรียนไม่ได้ เมื่อเข้ามาเรียนแล้วสิ่งที่ได้คือการได้ศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้น แต่จะไม่ค่อยถนัดในวิชาภาษาบาลี เพราะยากพอสมควร ในช่วงแรกที่เข้ามา ปรับตัวค่อนข้างยาก เพราะต้องดูแลตนเองทุกอย่าง มีวินัยสูง สิ่งที่ได้มากที่สุดคือช่วยให้เป็นคนใจเย็นขึ้น ปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป

หมวดหมู่:สิทธิเด็ก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.