คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผนึกกำลังจัดโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน

คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการการจัดการเรียนการสอนระหว่างวิชาชีพ (Interprofessional Education; IPE) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ระหว่างนิสิต 3 คณะ ในรูปแบบการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้นำ ผู้สื่อสาร การแก้ไขสถานการณ์และการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม และดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจมนุษย์ โดยได้ลงพื้นที่ในชุมชนปัจฉิมทัศน์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม และบริเวณใกล้เคียงทั้งสิ้น 30 หลังคาเรือน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559

นางสาวจณิสตา มาฤทธิ์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ตนได้ลงพื้นที่เทอมละหนึ่งครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เพื่อตรวจสุภาพผู้ป่วยในชุมชนซึ่งเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสุทธาเวช เช่น ตรวจสุขภาพองค์รวม ตรวจประวัติการการพบแพทย์ ตรวจสภาพการใช้ชีวิตของผู้ป่วย รวมถึงสภาพบ้าน สภาพแวดล้อมบริเวณบ้าน และสอบถามถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นต้น

“การลงพื้นที่พบปะผู้ป่วยตามชุมชน ทำให้เข้าใจผู้ป่วยเพิ่มขึ้น มีมุมมองที่กว้างขึ้นในการดูแลผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยความดันสูง เรามักจะถามผู้ป่วยว่ารับประทานอะไรมา ทานเค็มหรือเปล่า เมื่อเราเจอผู้ป่วยในชุมชนจริง ๆ ทำให้เราพบว่าความดันสูง สาเหตุหลักอาจไม่ใช่ทานเค็ม แต่อาจเป็นสภาพแวดล้อมภายในและนอกบ้านที่ส่งผลต่อความเครียดผู้ป่วย ทำให้เกิดภาวะความดันสูงตามมา” นางสาวจณิสตา กล่าว

นางสาวกนกลักษณ์ ชาญสูงเนิน นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า ผู้ป่วยมักใช้ยาไม่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องตรวจประวัติการใช้ยาว่าเหมาะสมกับสุขภาพของผู้ป่วยและมีความจำเป็นต้องใช้ยาหรือไม่ เนื่องจากบางครั้งผู้ป่วยซื้อยามารับประทานเอง ผู้ป่วยกินยาเกินขนาด ไม่เช็ควันหมดอายุของยา ไม่จัดเรียงยาให้เป็นระเบียบ ซึ่งอาจส่งผลให้กินยาไม่ครบหรือกินยาเกินขนาดได้

“การพูดคุยกับผู้ป่วยตัวต่อตัวถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากโครงการนี้มีเพียงเทอมละหนึ่งครั้ง ทำให้ไม่สามารถทราบความเป็นอยู่ของผู้ป่วยได้ตลอดเวลา ทำได้เพียงการสอบถามข้อมูลผู้ป่วยผ่าน อสม. เท่านั้น” นางสาวกนกลักษณ์ กล่าว

 

24493

ผศ.เมธี พิริยการนนท์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยว่า ตนเป็นเพียงที่ปรึกษานิสิตเท่านั้น โดยกระบวนการทำงานและวิธีคิดเป็นของนิสิต และทุกครั้งก่อนที่นิสิตลงพื้นที่จะมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างตัวนิสิตเอง เพื่อทราบถึงสิ่งที่จะลงไปแก้ไข และแผนรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นขณะลงพื้นที่จริง สิ่งที่คาดว่านิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จะได้รับคืออยากให้นิสิตเปลี่ยนทัศนคติหรือมีมุมมองในวิชาชีพในด้านใหม่ ๆ

จากเดิมที่มองว่าการออกแบบบ้านจะทำเพื่อเพียงความสวยงามหรือตอบสนองแก่คนรวย แต่เมื่อเขาได้ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อออกแบบบ้านของผู้ป่วย เขาสามารถใช้ความรู้ในการปรับปรุงบริเวณบ้านเพื่อให้ชีวิตผู้ป่วยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเรื่องนี้จะทำให้เขามีมุมมองการทำงานในอนาคตที่ดีขึ้น

นับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ทั้งต่อชุมชนและนิสิต ซึ่งนิสิตเองก็ได้เรียนรู้การช่วยเหลือผู้ป่วยและชุมชน โดยแพทย์นิสิตได้ฝึกฝนการดูแลและรักษาผู้ป่วย นิสิตเภสัชศาสตร์ได้ฝึกฝนการให้คำแนะนำเรื่องยา และนิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้ฝึกฝนการออกแบบบ้านและปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับผู้ป่วยและสภาพแวดล้อมโดยรอบ ในขณะที่ผู้ป่วยและชุมชนต่างก็ได้รับความรู้และได้รับการดูแลที่ดีด้วยหัวใจมนุษย์

 

 

เรื่อง อัษฎางค์ อินแป้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: