ข่าวที่น่าสนใจ

โครงการศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 17 (Senior Project Performing Arts 17th)

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 17 หรือ Senior Project Performing Arts 17th วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 17 หรือ Senior Project Performing Arts 17th จะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560 มีชุดการแสดงทั้งหมด 24 ชุดการ โดยแบ่งการแสดงออกเป็นสองช่วง  ช่วงที่หนึ่งชุดการแสดงที่ 1-13 เริ่มการแสดงผลงานสร้างสรรค์โครงการศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ เวลา 13.30 น. ช่วงที่สองชุดการแสดงที่ 14-24 เริ่มการแสดง เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และโครงการศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 17 เป็นหนึ่งในรายวิชา ศิลปนิพนธ์ทางด้านศิลปะการเเสดง รหัส 0606407 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถคิดริเริ่มสรรค์สร้างงานศิลปะการแสดง ให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ อันสะท้อนถึงการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาการของศิลปะการแสดงประเมินองค์ความรู้ ความสามารถด้านกระบวนการคิด ทักษะและวิชาการศิลปะการแสดง ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายโยธิน ซองเหล็กนอก : รายงาน (ขอขอบคุณข้อมูลจาก: เพจเฟซบุ๊ก Winai Khumphuak)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: