ข่าวที่น่าสนใจ

อาจารย์ มมส แจ้งความเอาผิดผู้บริหาร เหตุทำเอกสารเท็จและใช้เงินปรับค่าจ้างพนักงานผิดวัตถุประสงค์

อาจารย์ มมส เข้าแจ้งความเอาผิดต่อคณะผู้บริหาร เหตุทำเอกสารเท็จและใช้เงินปรับค่าจ้างพนักงานผิดวัตถุประสงค์ ชี้ผู้บริหารทำหนังสือที่มีข้อมูลเป็นเท็จชี้แจงต่อพนักงาน มมส ทั้งยังอยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับการปรับฐานเงินเดือนทั้งหมดเข้าฟ้องศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภายใน 25 เมษายนนี้ 

นับตั้งแต่ปี 2555-2557 มีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้มีการขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แต่พนักงานมหาวิทยาลัยสารคาม (มมส) ได้รับการปรับเงิน 4% จำนวน 10 เดือนในปี 2559 โดยพบว่า มมส ยังจ่ายไม่ครบ ดังนั้น อาจารย์ มมส จึงได้เข้าแจ้งความต่อเอาผิดคณะผู้บริหารที่ สภ.เขวาใหญ่ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เรื่องการทำเอกสารเท็จและกรณีที่มหาวิทยาลัยใช้เงินปรับค่าจ้างพนักงานผิดประเภท

​            แหล่งข่าวซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) เปิดเผยว่า ตนได้ทำการตรวจสอบจนพบหลักฐานอันเป็นเท็จที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด จึงได้เข้าแจ้งความเอาผิดกับทางคณะผู้บริหารตามข้อกล่าวหาดังนี้ 1.ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติหลักการ ปรับขึ้นเงินเดือนค่าจ้าง 4% ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 โดยให้ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี แต่มหาวิทยาลัยกลับใช้เงินที่เหลือจ่ายจากการจัดระบบสวัสดิการพนักงานมาใช้ในการจ่าย ซึ่งเงินระบบสวัสดิการได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงาน แต่มหาวิทยาลัยได้หักเอาไว้ส่วนหนึ่ง จึงไม่ใช่เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่เข้าแจ้งความดำเนินคดีครั้งนี้เห็นว่า เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ขัดต่อมติรัฐมนตรี และเป็นการใช้เงินผิดประเภท ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์

สำหรับกรณีที่ 2.รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ ได้ทำหนังสือชี้แจงการดำเนินการในเรื่องการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือที่ ศธ.0530.1(4)/ ว 0896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นการทำเอกสารราชการอันเป็นเท็จ ในเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือน 4% โดยมีข้อความว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ขัดกับหนังสือที่ ศธ 0530.1(5.1)/ ว 6848 เรื่องการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 4% ที่ลงนามโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่า เรื่องการปรับค่าจ้างดังกล่าวได้ใช้เงินที่เหลือจ่ายจากการจัดระบบสวัสดิการพนักงาน ซึ่งเป็นการบิดเบือนแหล่งที่มาของเงินอย่างชัดเจน

สำหรับความคืบหน้าในขณะนี้ แหล่งข่าว เปิดเผยต่อว่า ทางตำรวจได้ลงบันทึกประจำวันในเรื่องดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว และกำลังรอเอกสารตอบกลับจากฝ่ายผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับการปรับฐานเงินเดือนทั้งหมด เพื่อเข้าฟ้องศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จในวันที่ 25 เมษายน 2560

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แต่ผู้บริหารได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์และไม่แสดงความเห็นใด ๆ กับเรื่องดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากเอกสารเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือเวียนถึงคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก-สถาบัน ผู้อำนวยการกอง-ศูนย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต และพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อชี้แจงเรื่องการดำเนินการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามมติคณะรัฐมนตรี ระบุว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ ชี้แจงถึงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและยืนยันว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องตามมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบเกี่ยวกับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเคร่งครัด โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการ ดังนี้

1.คณะรัฐมนตรีมีมิติให้ปรับเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชาการในปี 2555-2557 ต่อมาในปี 2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับค่าจ้างพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคาม 2555 และมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการปรับค่าจ้างให้พนักงานทุกคนเรียบร้อยแล้ว 2.คณะรัฐมนตรีมีมติในปี 2558 เห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยระยะเวลา 10 เดือน โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557-30 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้รับการจ่ายย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557-30 กันยายน 2558 ต้องเป็นพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับการปรับเพิ่มค่าจ้างดังกล่าวตามความเห็นของสำนักงบประมาณเท่านั้น คือต้องมีตำแหน่งในระดับอาจารย์ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน ที่บรรจุก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2557 และได้รับเงินเดือน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ไม่เกิน 39,630 บาท เท่านั้น

สำหรับการปรับฐานค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ในปี 2556-2557 นั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอชี้แจงให้ทราบว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมิติปี 2556-2557 ให้มีการปรับเงินเดือนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา แต่เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีนั้นไม่ครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องรอมติคณะรัฐมนตรีก่อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งระบบทั่วประเทศ อย่างไรก็ดีทางมหาวิทยาลัยก็ไม่นิ่งนอนใจ ได้เร่งดำเนินการโดยรวดเร็ว และขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำหรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยนั้นเป็นเงินเดือนที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณในการจ้างพนักงานเงินแผ่นดินและโอนมาในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับค่าจ้างพนักงานและการจัดสวัสดิการ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถนำไปใช้อย่างอื่นอย่างใดได้โดยเด็ดขาด

ธรรมนูญ ถีนะถัง : รายงาน

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: