ข่าวที่น่าสนใจ

ชมรมครูบ้านนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม “ค่ายครูบ้านนอกครั้งที่ 15”

ชมรมครูบ้านนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม “ค่ายครูบ้านนอกครั้งที่ 15” ณ โรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาด อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2560  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 18-21 เมษายน 2556 โดยมีจุดประสงค์ ในการออกค่ายคือ การสร้างความสัมพันธ์ พันธ์ที่ดีต่อชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีและซ่อมแซมอาคารเรียน และจัดทำสื่อการเรียนการสอนใหม่ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ประโยชน์จากประสบการณ์ตรงในการทำงาน และมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม
 

นายกิตติชัย เฟื่องฟู นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานชมรมครูบ้านนอก กล่าวเพิ่มเติมว่า  “โครงการ “ค่ายครูบ้านนอกครั้งที่ 15” เป็นกิจกรรมเพื่อมุ่งให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีอยู่ในแบบปฏิบัติตามวิถีชีวิตของชุมชน เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายของภาคอีสาน มุ่งส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวิชาชีพครู และการเน้นผู้ให้ ผู้ที่มีจิตสาธารณะ  ในการทำกิจกรรมและเรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ  จะช่วยให้นิสิตนักศึกษาทราบถึงสภาพจริงของการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบอีกทั้งยังก่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับนิสิต นิสิตกับเด็กๆ และชุมชน เพื่อให้แต่ละฝ่ายนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งตรงตามปรัชญาจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือข้อหนึ่ง เพื่อเป็นกำลังคน (man power) คือการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองด้านวิชาชีพ วิชาการตอบสนองความต้องการของสังคม  ข้อสอง เพื่อเป็นคนที่สมบูรณ์ (manhood) คือการเป็นคนเก่ง คนดี และการมีความรู้คู่คุณธรรม
 

“ชมรมครูบ้านนอกได้เห็นถึงความสำคัญของสื่อการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จะส่งเสริมให้การเรียนรู้ตลอดจนสุขภาพของเด็กๆ และชาวบ้านในชุมชนรวมทั้งโรงเรียนในปัจจุบันได้มีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นการจัดให้บุคลากร อาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน ให้พัฒนาก้าวไกลไปมากตามยุคสมัยแห่งการสื่อสารซึ่งส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการจากการเรียนรู้ไปใช้ในทิศทางที่ดีเหมาะสมกับวัยและมีประสิทธิผล “ กิตติชัยกล่าวทิ้งท้าย
 

จากเหตุผลดังกล่าว ชมรมครูบ้านนอกจึงได้จัดหาโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยคำนึงถึงความต้องการของโรงเรียน สภาพชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชาวบ้าน พื้นที่ที่ไม่มีอุปสรรคในการจัดกิจกรรมจึงกำหนดให้โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นสถานที่จัดกิจกรรมในชุมชนดังกล่าวจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนในเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถสมัครได้ที่ ชมรมครูบ้านนอก หรือ Facebook กลุ่ม : ชมรมครูบ้านนอก มมส

 

การัณย์ ประนาโค : รายงาน

(ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก ชมรมครูบ้านนอก มมส)

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: