ข่าวที่น่าสนใจ

โพลเผยนิสิตเซ็งระบบการจัดการ 5 ด้าน

นิสิต มมส ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการจัดการในมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 5 หัวข้อ พบว่านิสิตพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด สองอันดับ ได้แก่ ปัญหาลิฟท์อาคารราชนครินทร์ ร้อยละ 75.09 และปัญหาที่จอดรถนิสิตในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 75.56 ไม่เพียงพอต่อนิสิตที่มาใช้บริการ

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน เผยผลสำรวจของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) เรื่อง “ ความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบการจัดการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”  จากกลุ่มตัวอย่าง 270 คน กระจายทุกชั้นปี จากทั้งหมด 18 คณะ เป็นเพศชาย ร้อยละ 27.78 และเพศหญิง ร้อยละ 72.22  ซึ่งจากโพลสำรวจ ปัญหาเรื่องของลิฟท์ในอาคารราชนครินทร์มีความพอใจในระดับน้อย มากถึง ร้อยละ 79.09 ถือว่าเป็นปัญหาที่ยังคงมีมาอย่างยาวนาน เนื่องจากปริมาณลิฟท์ที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนนิสิตที่มาทำการใช้บริการในส่วนของรายวิชาศึกษาทั่วไป  ซึ่งมีลิฟท์เพียงแค่ 2 ตัวท่านั้น ในชั่วโมงเร่งรีบนิสิตจำนวนมากต้องต่อแถวกันเป็นเวลานาน และอีกประเด็นปัญหา คือความเพียงพอของพื้นที่จอดรถในมหาวิทยาลัย ไม่สัมพันกับนิสิตที่มีจำนวนมากขึ้น อีกสาเหตุคือ นิสิตมีการใช้รถจักรยานยนต์กันเป็นจำนวนมาก เพราะมีความสะดวกและประหยัดเวลา นอกจากนี้ยังมีการสำรวจในอีกหลายๆด้าน

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน เผยผลสำรวจความพึงพอใจของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ต่อระบบการจัดการในมหาวิทยาลัย จากกลุ่มตัวอย่าง 270 คน กระจายทุกคณะ เป็นเพศชาย ร้อยละ 27.78 และเพศหญิง ร้อยละ 72.22 ซึ่งจากโพลสำรวจ ปัญหาเรื่องของลิฟท์ตึกราชนครินทร์(RN) มีความพอใจในระดับน้อย มากถึง ร้อยละ 75.09

 

จากผลสำรวจนิสิตที่มีต่อระบบการจัดการในมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 5 หัวข้อ พบผลสำรวจดังนี้

1.พื้นที่จอดรถสำหรับนิสิตในมหาวิทยาลัย ในส่วนของความเพียงพอของพื้นที่จอดรถ ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 11.11 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 43.33  และความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 45.56 ในส่วนของเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 15.19 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 52.22 ความพึงพอใจระดับน้อย 32.59

2.ที่นั่งในการรับประทานอาหารบริเวณตลาดน้อย  ในส่วนของปริมาณโต๊ะเก้าอี้ในการนั่งรับประทานอาหาร ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 15.18 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 59.63 และความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 25.18  ในส่วนของความสะอาด ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 13.70 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 54.08 และความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 32.22

3.การลงทะเบียนเรียน ในส่วนของเว็บสำรองลงทะเบียน ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 15.99 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 48.70 และความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 35.31 ในส่วนของการสำรองที่นั่ง ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 12.64 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 48.33 และความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 39.03

4.ระบบการรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย ในส่วนของการตรวจสอบคนเข้าออกมหาวิทยาลัย ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 6.30 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 51.11 และความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 42.59 ในส่วนของแสงสว่างจากหลอดไฟที่ให้ความสะดวกและความปลอดภัย ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 12.22 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 54.07 และความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 33.71

5.สำนักศึกษาทั่วไป ในส่วนของลิฟท์ตึกราชนครินทร์ (RN) เพียงพอต่อจำนวนนิสิตที่มาใช้บริการ ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 5.58 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 19.33 และความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 75.09 ในส่วนของเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อสอบถาม ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 11.85 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 48.15 และความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 40

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: