More
  Wednesday, May 22, 2024

  จัดใหญ่ MSU Open house 2020 เปิดบ้านครั้งแรก 17 คณะ 2 วิทยาลัย

  -

   กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองกิจการนิสิตและ 17 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 2 วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสได้รู้จักกับคณะสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเลือกคณะที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หรือเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน

   ทางรศ.ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต ผู้จัดกิจกรรมได้กล่าวว่า นี่เป็นครั้งแรกที่มีการจัดกิจกรรมนี้อย่างเป็นทางการ แต่ก่อนเป็นกิจกรรมที่ทำควบคู่ขนานกัน เป็นการจัดกิจกรรมของชมรมหรือคณะที่ออกไปตามจังหวัดรอบตามโซนภาคอีสาน เป็นการนำความรู้จากมหาวิทยาลัยไปหากลุ่มเป้าหมาย แต่ในครั้งนี้เป็นการเปิดมหาวิทยาลัยให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาหาความรู้ ข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น

   รวมทั้งเปิดเผยว่า MSU OPEN HOUSE 2020 ครั้งนี้ได้มีผู้ประสานงานเป็น กองบริการการศึกษา ร่วมกับกองกิจการนิสิต และมีนิสิตทุพพลภาพเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้รู้จักคณะที่ตนเองต้องการเรียนหรือใฝ่ฝันมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นกิจกรรมที่แต่ละคณะดำเนินการจะมี ทั้งมีการเวิร์คช็อป การเปิดห้องแล็บ กิจกรรมพี่พบน้อง และกิจกรรมเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับหลักสูตรแต่ละสาขาเป็นอย่างไร ถ้าผู้เข้ามาอย่างไม่มีความคิดหรือสนใจอะไร กลับออกไปต้องเกิดความเข้าใจว่ามีสภาพที่เกิดขึ้น โอกาสที่จะไปประกอบอาชีพในอนาคตเป็นไรอย่างบ้าง คำตอบที่จะเกิดขึ้นจะเกิดวันนี้

  รศ.ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต ผู้จัดกิจกรรม MSU Open house 2020

   การประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ ได้มีการใช้ช่องทางบริการการศึกษา ที่มีอยู่บนเครือข่ายเดิมกับโรงเรียนต่าง ๆ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และอีกวิธีคือเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านกองบริการ แฟนเพจจากกองบริการการศึกษา โดยผู้สนใจสามารถทำการลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าได้  

   การลงทะเบียนจะมี 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มที่ลงทะเบียนล่วงหน้า และกลุ่มที่เข้ามาลงทะเบียนหน้างานเดินเข้ามา สนใจ แต่หากลงทะเบียนไม่ทันเพราะจำนวนที่เราตั้งไว้คือเต็มแล้ว โดยจะมีจุดที่รับลงทะเบียนหน้างาน จะให้สิทธิ์กับกลุ่มคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้ามาก่อน สำหรับคณะที่จำกัดจำนวน อย่างเช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ต้องเช็คจำนวนคนลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อให้สิทธิ์คนลงทะเบียนก่อน

   เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ทำให้บางคณะเช่น คณะแพทย์ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มีการจำกัดจำนวนของนักเรียนที่เข้าร่วมงานได้ไม่เกิน 100 คนต่อคณะ จึงได้มีการประสานงานเรื่องการกระจายผู้เข้าร่วมเพื่อลดการแออัด ส่วนกลางที่ดูแลภายในงาน มีการให้นักเรียนที่เข้าร่วมงานลงทะเบียนเพื่อให้อยู่ในจำนวนที่จำกัดและมีมาตรการการดูแลคือ การวัดอุณหภูมิก่อนเข้าภายในงาน พร้อมบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดงาน ส่วนการเดินทางไปคณะต่างๆ ได้มีการนำรถรางของทางมหาวิทยาลัยรับ-ส่งภายในเขตพื้นที่ขามเรียง(ม.ใหม่) และในการเดินทางจากเขตพื้นที่ขามเรียงไปยังเขตพื้นที่ในเมือง(ม.เก่า) จะมีการรับส่งจากรถของทางคณะ และรถบัสของมหาวิทยาลัย

   ในแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการจัดกิจกรรมworkshop บูธ นิทรรศการ ตลอดจนการเล่นเกมและแจกของที่ระลึกมากมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนของแต่ละคณะสาขา

   ดร.นิลปัต ศรีโสภา หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระบุว่า การเปิดโลกกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้น้องได้เข้ามารู้จักสถาปัตยกรรม โดยให้ทราบรายละเอียดของการทำงาน หรือวิธีการเรียนการสอนของทุกสาขา ตลอดจนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครแอดมิชชั่น

  ในส่วนคณะบัญชีและการจัดการ ผศ.ดร.สุธนา บุญเหลือ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้ข้อมูลว่า ได้มีการจัดกิจกรรมแนะนำในเรื่องของการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรสาขา มีการเชิญชวนน้องๆนักเรียนที่สนใจในแต่ละสาขาวิชาเล่นเกมส์ ตอบคำถาม และก็ซักถามความเข้าใจ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมทักษะวิชาการ Business english pitching และกิจกรรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีความคาดหวังว่าจะช่วยให้นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สามารถตัดสินใจเลือกสาขาวิชาภายในคณะบัญชีและการจัดการได้ อีกทั้งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอย่าง อาจารย์ทั้งหลายที่พานักเรียนเข้ามาร่วมกิจกรรมจะรู้ว่าภายในคณะมีอะไร ทำกิจกรรมอะไรบ้าง แล้วก็จะสามารถไปแนะแนวและไปพูดต่อกับนักเรียนของเขาในแต่ละโรงเรียนในระดับมัธยมได้ ด้านดร.อรรถพล หมู่มี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะบัญชีแลการจัดการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กิจกรรมในแต่ละบูธจะทำให้ทราบว่าเมื่อเรียนจบจะสามารถไปประกอบอาชีพอะได้บ้าง รวมทั้งให้ข้อมูลว่ามีศิษย์เก่าทำงานอยู่องค์กรไหนบ้าง หรือทำธุรกิจอะไรบ้าง ทำให้เด็กๆนักเรียนเห็นภาพว่าเมื่อเรียนจบจากคณะเราไปจะสามารถทำอะไรได้บ้าง

  ผศ.ดร.สุธนา บุญเหลือ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และดร.อรรถพล หมู่มี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะบัญชีแลการจัดการ

  ผศ.พญ.จริยา จิรานุกูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ ได้เผยว่า เริ่มจากที่มหาลัยมีแนวทางที่ต้องการโอกาสให้เด็กม.ปลายหรือม.6ได้เห็นว่าแต่ละคณะว่าเป็นอย่างไร จะได้ประกอบการตัดสินใจในการเรียนในอนาคต และสำหรับทางคณะแพทย์นั้นก็มีสามหลักสูตร ได้แก่ แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และเวชกิจฉุกเฉิน โดยมีธีมงานที่แยกกันชัดเจนเพื่อให้น้อง ๆ เข้าใจว่าแต่ละสาขานั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร สำหรับแต่ละสาขาในวันนี้ก็จะนำเสนอในรูปแบบว่าหากเรียนจบไปแล้วจะเป็นอะไรเพื่อให้น้อง ๆ ได้เกิดความเข้าใจมากขึ้น และสามารถตัดสินใจได้ว่าลักษณะงานหรือชีวิตที่เป็นแพทย์ แพทย์แผนไทยหรือการปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นั้นทำงานกันอย่างไร และจากสถานการณ์การแพร่เชื้อของโควิด19นั้นทางคณะได้มีการรับมือกับเรื่องนี้โดยมีการคัดกรองอุณหภูมิและบังคับให้ใส่หน้ากากทุกคน และมีจุดวางเจลแอลกอฮอล์ในแต่ละจุดภายในคณะให้เพียงพอต่อจำนวนของเด็ก และมีการแปะสติ้กเกอร์เพื่อยืนยันว่าได้รับการคัดกรองและปลอดภัยก่อนเข้างานแล้ว

  ผศ.พญ.จริยา จิรานุกูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์

  อาจารย์ ปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาสื่อนฤมิตร คณะวิทยากรสารสนเทศกล่าวว่า ภายในงานมีอุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้ในงานวิจัยที่จะเอามาให้เด็ก ๆได้ลองเล่นดู หลักๆก็คือ VR  หรือVirtual Reality แว่นตาสามมิติ แว่นที่สวมแล้วจะไปอยู่ในโลกสามมิติ โลกเสมือนจริง แล้วก็เกมต่าง ๆให้เล่น ซึ่งสาขาของเราก็จะทำเรื่องสื่อทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น แอนิเมชั่น ภาพยนตร์โฆษณาที่เกี่ยวกับเบื้องหลัง การตัดต่อ และจำพวกแขนงของเกมและสื่อปฏิสัมพันธ์ อุปกรณ์ก็จะมี Nintendo switch มีพวงมาลัยขับรถเป็นเกมขับรถ มีโดรน เครื่องปริ้นท์สามมิติ ตลอดจนรายละเอียดการเรียนการสอนของสาขาสื่อนฤมิตร และเมื่อจบไปสามารถทำอะไรได้บ้าง อีกทั้งคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประสบการณ์ สนุกกับกิจกรรมของเรา และสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกเดินในเส้นทางไหนได้

  อาจารย์ ปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาสื่อนฤมิตร คณะวิทยากรสารสนเทศ

  ผศ.ดร.ปรีชา สาคร อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ เล่าว่าภาควิชานิเทศศาสตร์มีการจำลองการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยการแสดงให้ดูว่าการถ่ายทำภาพยนตร์นั้นสามารถทำได้ไม่ยาก ร่วมทั้งมีฉากถ่ายหนัง และอุปกรณ์มากมาย และคาดหวังว่าอย่างน้อยๆ ไม่จำเป็นต้องสนใจภาพยนตร์ แค่อยากให้เขาได้เข้าใจตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร พอรู้ว่าต้องการอะไร เขาก็จะรู้ว่าเขาต้องไปเส้นทางไหน เพราะงั้นกิจกรรมตรงนี้ก็แค่ให้เขารู้ว่ามันใช่รึเปล่ามันใช่ตัวตนไหมที่จะทำงานนี้ ทำงานหนัง มันยาก กระบวนการมันเยอะ ตั้งแต่การคิดบท การหาประเด็นมาเขียนบท การกำกับ การสร้างฉากการจัดแสง ทุกอย่างมันคือการแสดงพละกำลังทางกายและทางสมองเยอะมาก ซึ่งมันเหนื่อย คือให้เขาเห็นว่าใช่แล้วหรือยัง

  ผศ.ดร.ปรีชา สาคร อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มาร่วมงานส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่า ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ผ่านทาง แฟนเพจ เรียนต่อ มมส Mahasarakham University 

  นายกิตติคุณ ภูบุญปลูก อาจารย์โรงเรียนสารคามพิทยาคม มหาสารคาม เล่าว่าจริงๆเเล้วก็ตั้งใจจะเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่เเล้ว สิ่งที่ประทับใจในการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้คือชอบที่พี่ๆต้อนรับเป็นอย่างดี พี่ๆน่ารักสามารถไปพูดคุยได้ เวลาไม่ทราบหรือไม่เข้าใจอะไรถามได้หมดเลยทุกคนใจดีมากที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

  อีกทั้ง นางสาวพิมมาดา สร้อยพาน นักเรียนโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ จังหวัดอุดรธานี ระบุว่าได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาต่าง ๆ เเละได้รับความสนุกสนานไปกับรุ่นพี่ที่มาสันทนาการ รู้สึกประทับใจพี่ ๆ มากน่ารักเป็นกันเองและคอยบอกสิ่งที่เราไม่เข้าใจตลอด

  ธาระนี ผุยชาดำ,มรินทร์ธรา ศิริวาลย์,อารีย์รัตน์ ทองสาย,ศรัณยพร มากะฐิน,อดิศร จันหอม,ชลลดา ประโปตินัง,อนันดา สมบัติพูนศิริ,เพ็ญพิชชา โยที,กฤตภาส อาจรักษา ทีมข่าวหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนรายงาน

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  DADA delivery ธุรกิจเพื่อคนมหาสารคาม

  ธุรกิจเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร้านอาหารถูกสั่งให้จำหน่ายอาหารแบบห่อกลับบ้านเท่านั้น ตลอดจนนโยบายให้กักตัวอยู่บ้าน ทำให้ธุรกิจเดลิเวอรี่ถูกเรียกใช้บริการเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดมหาสารคามเองก็มีเดลิเวอรี่หลายเจ้าให้เรียกใช้บริการ ทำให้คนในจังหวัดสะดวกสบายและลดวามเสี่ยงจากการสัมผัสเชื่อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

  ครูชี้ นักเรียนดี ไม่ต้องพึ่งไม้เรียว

  การลงโทษนักเรียนนั้น มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษตามกฎระเบียบไปจนถึงการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎระเบียบ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล ข่าว หรือโดนกระทำเอง แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษที่เกินกว่าเหตุ ลงโทษนอกเหนือจากกฎระเบียบ หรือลงโทษโดยการใช้อารมณ์ตัดสิน ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบในด้านร่างกายและจิตใจ จนทำให้เกิดการลิดรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในโรงเรียน

  กรมอนามัยเผย อาหารทะเล ยังกินได้ แนะปรุงให้สุกทุกเมนู

  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุขแนะประชาชน ให้กินสุก กินร้อน โดยเฉพาะอาหารทะเลที่นิยมกินแบบยำ หรือปิ้งย่าง ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

  ร้านขายดอกไม้รับปริญญา ชี้ยอดขายปีนี้ลดลง

  "ร้านดอกไม้และของที่ระลึกที่มาขายช่วงรับปริญญาในมมส.ชี้ยอดขายปีนี้ลดลงเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ"

  จัดใหญ่ MSU Open house 2020 เปิดบ้านครั้งแรก 17 คณะ 2 วิทยาลัย

  กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองกิจการนิสิตและ 17 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 2 วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสได้รู้จักกับคณะสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเลือกคณะที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หรือเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน

  HashTag ที่น่าสนใจ